LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Đoàn Địa vật lý

ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ

Trụ sở: Số 200 Lý Chính Thắng  Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh (Tòa nhà Bộ Tài nguyên và Môi trường, khu B, lầu 4),.

Điện thoại: 028. 9351141

E-mail :geophycentre@gmail.com

Thạc sỹ: Vũ Trọng Tấn

Đoàn trưởng

 

 Vị trí chức năng

1. Đoàn Địa vật lý là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, có chức năng tổ chức nghiên cứu và thực hiện các dạng công tác địa vật lý phục vụđiều tra cơ bản địa chấtvề tài nguyên khoáng sản; điều tra địa chấtthủy văn, địa chất công trình, tai biến địa chất; khảo sát địa vật lý- địa chất phục vụ các lĩnh vực địa kỹ thuật và môi trường, đo đạc các tham số vật lývà các dạng khảo sát thuộc phạm vi chuyên ngành địa vật lý.

2. Đoàn Địa vật lý có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Pháp luật, trụ sở tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

 Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Đoàn Địa vật lý có trách nhiệm thực hiện công tác địa vật lý phục vụ cho công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản; đánh giá khoáng sản, thăm dò khoáng sảnthông qua các quyết định giao nhiệm vụ hoặc các hợp đồng kinh tế với các đơn vị trong Liên đoàn; chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về chất lượng, kết quả công việc; tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chuẩn về công tác địa vật lý.

2. Thực hiện các hợp đồng sản xuất dịch vụ địa vật lý; khảo sát địa chất - địa vật lývề lĩnh vực khoáng sản, địa chấtthủy văn, địa kỹ thuật, môi trường, tham số vật lý cho các cơ quan, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế và các hoạt động dịch vụ khác theo Quyết định giao nhiệm vụ hoặc phân cấp của Liên đoàn.

3. Tham gia và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; nghiên cứu thử nghiệm và triển khai ứng dụng các phương pháp, tổ hợp các phương pháp địa vật lý trong điều tra địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất đô thị, địa chất môi trường, địa kỹ thuật, địa nhiệt, nước dưới đất, tham số vật lý và các nghiên cứu chuyên đề khác.

4. Trình Liên đoàn phê duyệt kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị, chương trình hợp tác quốc tế, mời các chuyên gia có liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Đoàn.

5. Quản lý tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, quản lý tài chính Đoàn theo quy định ngành và phân cấp của Liên đoàn và quy định của pháp luật.

6. Thực hiện hạch toán phụ thuộc Liên đoàn về các nhiệm vụ kế hoạch được giao; đối với các hợp đồng sản xuất dịch vụ phải tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước và phân cấp quản lý của Liên đoàn.

7. Quản lý tài sản, phương tiện, máy móc, thiết bị do Liên đoàn giao theo quy định của Liên đoàn và của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho lãnh đạo Liên đoàn.

9. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của đơn vị. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Liên đoàn.

10. Liên hệ làm các thủ tục giấy tờ phục vụ cho các đề án/đề tài triển khai nhiệm vụ địa vật lý - địa chất của các đề án/đề tài tại địa phương nơi có nhiệm vụ.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

 Lãnh đạo ĐoànĐịa vật lý có Đoàn trưởng và không quá 02 phó Đoàn trưởng.

Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam và trước pháp luật về việc điều hành và thực hiện các nhiệm vụ được giao; tổ chức bộ máy hoạt động của Đoàn; xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với chức năng và quyền hạn được giao; soạn thảo các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp và ủy quyền của Liên đoàn.

Phó Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

 Cơ chế hoạt động

Đoàn Địa vật lý hoạt động theo cơ chế phụ thuộc về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tài chính, lao động theo chế độ chính sách của Nhà nước và phân cấp quản lý của Liên đoàn.

 

keyboard_arrow_up back to top