Phòng Tổ chức-Hành chính


Công tác nhân sự

1- Tuyển dụng lao động :
Trên cơ sở bố trí sử dụng số lao động hiện có hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất địa chất, dịch vụ địa chất, hàng năm đơn vị lập kế hoạch đề nghị Liên đoàn bổ sung, tuyển dụng thêm lao động mới (số lượng, ngành nghề cần tuyển) gửi Liên đoàn (phòng Tổ chức Lao động). Căn cứ đề nghị của các đơn vị , Phòng Tổ chức Lao động lập kế hoạch tuyển dụng trong năm (thông qua các phòng quản lý có liên quan) trình Liên đoàn phê duyệt.

  Quy trình tuyển dụng : Thực hiện theo Quyết định số: 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng cán bộ công chức,  phòng Tổ chức-lao động thực hiện các bước sau:

a- Thông báo tuyển dụng (đăng báo, thông báo các đơn vị, các trường đào tạo…).

b- Nhận hồ sơ xin tuyển dụng gồm: (lý lịch, đơn xin tuyển dụng, phiếu khám sức khoẻ, bảng điểm trong quá trình học, bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ các loại (nếu có).

c- Tổ chức xét tuyển: thông qua Hội đồng tuyển dụng của Liên đoàn (Lãnh đạo Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức lao động, Trưởng Phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan, Thủ trưởng đơn vị yêu cầu tuyển dụng) tiến hành xét tuyển.

Trước khi trình Hội đồng tuyển dụng, Phòng Tổ chức lao động phối hợp với các Phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan tổ chức sơ  tuyển (kiểm tra trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, vi tính) kết quả sơ tuyển sẽ được báo cáo Hội đồng tuyển dụng để làm căn cứ xét tuyển.

d- Thông báo kết quả xét tuyển: Sau khi có ý kiến của Hội đồng tuyển dụng, Phòng Tổ chức lao động thông báo kết quả xét tuyển đến người dự tuyển và thông báo người trúng tuyển đến Phòng Tổ chức lao động ký Hợp đồng lao động làm việc lần đầu (thử việc) thời hạn 12 tháng. Sau thời hạn 12 tháng căn cứ vào kết quả thử việc được Liên đoàn xem xét và ký tiếp Hợp đồng làm việc có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng. Trong thời gian này Liên đoàn giải quyết các thủ tục báo cáo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đồng thời kiểm tra trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, vi tính nếu đủ điều kiện thì ký tiếp Hợp đồng không thời hạn và giải quyết nâng bậc lương.

e- Đối với các đơn vị trực thuộc: Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng lao động của đơn vị đã được Hội đồng tuyển dụng Liên đoàn phê duyệt, đơn vị có thể sơ tuyển trước bằng cách cho người lao động được thử việc tại đơn vị nhưng thời gian thử việc không quá 03 tháng. Trong thời gian thử việc đơn vị phải chịu trách nhiệm mọi vấn đề có liên quan đến ngưới lao động và phải báo cáo Liên đoàn ( Phòng TCLĐ) bằng văn bản.

2- Điều động cán bộ trong nội bộ Liên đoàn :

Căn cứ vào yêu cầu sản xuất của Liên đoàn, theo đề nghị của đơn vị có nhu cầu điều động cán bộ đến và đi, xét nguyện vọng của cá nhân người lao động:

a- Điều động theo yêu cầu của công tác quản lý sản xuất của Liên đoàn: Trước khi Liên đoàn ra Quyết định điều động, phòng Tổ chức Lao động gặp trực tiếp cán bộ dự kiến sẽ được điều động để thông báo yêu cầu của Liên đoàn; trao đổi bàn bạc với Thủ trưởng đơn vị đang quản lý và Thủ trưởng đơn vị dự kiến sẽ điều đến, các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan trực tiếp để có sự thống nhất, phối hợp.

b- Điều động cán bộ theo đề nghị của đơn vị cần bổ sung lao động: Trong trường hợp này đơn vị phải có Văn bản đề nghị (nêu rõ yêu cầu số lượng, trình độ, thời gian điều động)

 Khi nhận được Văn bản đề nghị của đơn vị, Phòng Tổ chức lao động tiến hành gặp trao đổi bàn bạc với Thủ trưởng đơn vị có lao động và người lao động, đồng thời tham khảo ý kiến của các Phòng Chuyên môn nghiệp vụ có liên quan để đề xuất Liên đoàn quyết định điều động.

c- Điều động theo yêu cầu của cá nhân người lao động :

- Người lao động phải có đơn đề nghị, trong đơn phải nêu rõ lý do, có ý kiến của Thủ trưởng đơn vị đang quản lý và ý kiến của Thủ trưởng đơn vị dự kiến chuyển đến. 

- Sau khi nhận được đơn, Phòng Tổ chức lao động tham khảo ý kiến của các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan.

- Đề xuất trình Liên đoàn quyết định.

3- Thuyên chuyển công tác ra khỏi Liên đoàn:

- Người lao động phải có đơn xin chuyển công tác, trong đơn phải có ý kiến của đơn vị quản lý; phải có giấy tiếp nhận của cơ quan nơi chuyển đến.

- Sau khi có đầy đủ các hồ sơ trên Phòng Tổ chức lao động xin ý kiến của Công đoàn, các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan trình Liên đoàn ra quyết định hoặc báo cáo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (đối với cán bộ thuộc quyền quyết định của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam).

- Sau khi có ý kiến chấp thuận của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam à Liên đoàn ra Quyết định.

4- Cấp giấy phép và xác nhận điều kiện thanh toán tiền tàu xe đi phép (đối với CBCNV khối cơ quan Liên đoàn bộ, CBCNV các Trung tâm (trừ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ Địa chất).

- CBCNV muốn nghỉ phép năm phải có đơn (hoặc sổ theo dõi của đơn vị). Trong đơn xin nghỉ phép phải ghi rõ thời gian nghỉ, địa điểm nghỉ có ý kiến của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Đối với cán bộ thuộc các chức danh lãnh đạo: Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm phải có ý  kiến đồng ý của Lãnh đạo Liên đoàn.

- Sau khi nghỉ phép, giấy phép phải được địa phương hoặc cơ quan nơi nghỉ phép xác nhận, Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp xác nhận.

- Chuyển qua Tổ chức Lao động xác nhận điều kiện thanh toán tiền tàu xe đi phép theo quy định nội bộ.

- Chuyển  phòng Kế toán-Thống kê thanh toán (nếu đủ điều kiện).


Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636447
Hình hoạt động