Phòng Tổ chức-Hành chính


Công tác tiền lương
1.Giao kế hoạch :

    Hàng năm, căn cứ vào khối lượng nhiệm vụ và giá trị Nhà nước giao. Phòng Tổ chức lao động xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương toàn Liên đoàn, dựa vào quy chế khoán và trả lương trong công tác điều tra địa chất, căn cứ vào khối lượng nhiệm vụ được giao. Phòng Tổ chức lao động tham gia phối hợp cùng với Phòng Kế hoạch giao khoán qũy lương cho các đơn vị trong toàn Liên đoàn trên cơ sở tỷ lệ tiền lương trong các hạng mực công trình địa chất.

2.Tạm ứng và thanh toán tiền lương:

a.Tạm ứng tiền lương :

  a.1. Đối với các Trung tâm ( Phân tích thí nghiệm, Địa vật lý, Viễn thám):

  Căn cứ vào qũy tiền lương được Liên đoàn giao trong năm, Trung tâm lập kế hoạch sử dụng cho cả năm. Hàng tháng (hoặc quý) căn cứ vào khối lượng nhiệm vụ thực hiện được so với kế hoạch, Trung tâm lập bảng tạm ứng một phần tiền lương (theo mẫu) có đầy đủ chữ ký của người lập bảng, Giám đốc Trung tâm, chữ ký của người nhận tiền à chuyển lấy chữ ký xác nhận khối lương của Chủ nhiệm Đề án à Đoàn duyệt tạm ứng cho các Trung tâm trên cơ sở hợp đồng đã ký với các Trung tâm trong việc phối hợp  thực hiện khối lượng nhiệm vụ Liên đoàn giao.

  a.2. Đối với các phòng quản lý và Trung tâm Thông tin Lưu trữ - Bảo tàng Địa chất:

  Hàng tháng trong khoảng thời gian từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10, Đơn vị lập bảng tạm ứng trong tháng (theo mẫu) trong bảng ghi rõ họ tên, hệ số bậc lương, số tiền tạm ứng, có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong đơn vị, người lập bảng. à chuyển lấy chữ ký xác nhận của phòng Tổ chức lao động à rồi chuyển qua phòng Kế toán-thống kê lập phiếu chi à trình Liên đoàn  duyệt.

 b.Thanh toán tiền lương:

  b1. Đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn : Cuối năm, căn cứ quỹ tiền lương được giao, khối lượng thực hiện, kết quả nghiệm thu, Phòng Tổ chức Lao động xác nhận quỹ tiền lương đơn vị được hưởng à Phòng Kế hoạch và Phòng kế toán-thống kê lập hồ sơ thanh quyết toán cho đơn vị. Đơn vị căn cứ vào tiền lương được quyết toán, căn cứ vào quy định nội bộ phân phối cho người lao động có sự tham gia của Công đoàn.

  b2. Đối với các phòng quản lý, Trung tâm Thông tin Lưu trữ - Bảo tàng địa chất:

Hàng tháng trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến ngày 28 các đơn vị nộp bảng chấm công ( theo biểu mẫu) à chuyển về phòng Tổ chức lao động, căn cứ vào bảng chấm công do các đơn vị lập, hệ số lương cấp bậc của mỗi người, Phòng Tổ chức lập bảng thanh toán tiền lương trong tháng của các đơn vị à sau đó chuyển lại các các đơn vị kiểm tra và ký tên xác nhận của các thành viên à chuyển lại Phòng tổ chức ký xác nhận à chuyển qua phòng Kế toán - Thống kê lập phiếu à trình Liên đoàn  duyệt.

  b3. Đối với các hợp đồng sản xuất dịch vụ :

  * Giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng: Sau khi ký kết hợp đồng à đơn vị đề xuất người làm Chủ nhiệm thực hiện hợp đồng, nhân lực tham gia thực hiện à chuyển phòng Tổ chức lao động ( Phòng Tổ chức lao động tham khảo ý kiến phòng Kỹ thuật ) à Trình Liên đoàn xem xét quyết định.

  * Xác nhận khi thanh quyết toán :

Các hợp đồng sản xuất dịch vụ, sau khi có quyết định thanh quyết toán hợp đồng, Chủ nhiệm đề án lập bảng tổng hợp chi phí trong đó có chi phí tiền lương của hợp đồng.

  Trong phần tiền lương ghi rõ:

  + Tổng tiền lương tự làm: (Là tiền lương được phân phối cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) là người thuộc danh sách do Liên đoàn quản lý).

  + Tổng tiền lương thuê ngoài (là tiền lương trả cho các công việc khoán, thuê ngoài do người ngoài Liên đoàn thực hiện).

  Bảng tổng hợp phân phối tiền lương cho những người tham gia phải lập theo đúng biểu mẫu quy định: ghi rõ họ tên người nhận tiền, số công tham gia, số tiền được nhận, chữ ký của người nhận tiền kèm theo bảng chấm công. Cuối bảng phân phối nhất thiết phải có đầy đủ chữ ký của: người lập biểu, Chủ nhiệm đề án, Phòng Kế hoạch, Phòng Tổ chức Lao động (bộ phận tiền lương), Kế toán trưởng, Liên đoàn trưởng. Khi hồ sơ đầy đủ à chuyển phòng Kế hoạch ký xác nhận khối lượng à phòng Tổ chức ký xác nhận tiền lương à chuyển phòng Kế toán-thống kê lập phiếu à trình Liên đoàn duyệt. Trường hợp Hợp đồng thực hiện trong nhiều tháng thì mỗi tháng đều phải có bảng lương và bảng chấm công kèm theo.

3.Nâng bậc lương hàng năm :

3.1-Các hình thức nâng bậc lương:

a.Nâng bậc lương thường xuyên

*.Điều kiện để được nâng lương thường xuyên:

- Thời gian: Có đủ thời gian 36 tháng hưởng lương trong ngạch đối với cán bộ  được xếp vào ngạch đối với trình độ đại học trở lên, có đủ 24 tháng hưởng lương trong ngạch đối với cán bộ được xếp vào ngạch lương tương ứng trình độ trung cấp và nhân viên thừa hành phục vụ. đối với công nhân trực tiếp sản xuất được xếp vào thang lương 7 bậc thì thời gian được xem xét tối thiểu là 24 tháng hưởng lương trong bậc (ngoài ra còn phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa 2 bậc liền kề ).

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  - Không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

  Nều đủ các điều kiện nêu trên thì được đơn vị xem xét đề nghị Hội đồng lương Liên đoàn xem xét quyết định.

  b.Nâng lương trước thời hạn:

*. Điều kiện được xét nâng bậc lương trước thời hạn:

- Cán bộ công nhân viên lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (được cơ quan có thẩm quyền công nhận bằng văn bản) mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

- Cán bộ công nhân viên chức đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm thông báo nghỉ hưu, thì được xét đề nghị nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

  c. Chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung :

- Cán bộ công nhân viên được xếp vào ngạch bậc lương giành cho những người có trình độ đại học trở lên thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc cuối cùng trong ngạch thì được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch; từ năm thứ tư trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

- Cán bộ công nhân viên được xếp vào ngạch bậc lương giành cho những người có trình độ trung  cấp và nhân viên thừa hành thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) đã xếp bậc cuối cùng trong ngạch thì được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc cuối cùng trong ngạch đó; từ năm thử ba trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

  3.2. Quy trình đề nghị xét nâng bậc lương :

Hàng năm Hội đồng lương Liên đoàn tổ chức xét nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên làm 02 đợt theo quy định của Nhà nước và của ngành: (đợt I vào tháng 5: cho các đối tượng được nâng bậc lương kể từ ngày 01tháng 01 đến ngày 30 tháng 6; đợt II vào tháng 10 cho các đối tượng được nâng bậc lương từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12).

Quy trình được thực hiện như sau:

Bước 1: Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện đã nêu trên rà soát, thông báo cho CBCNV trong đơn vị mình các trường hợp đủ điều kiện được xét đề nghị nâng lương trong đợt I, Đợt II trong năm. Đơn vị lập danh sách CBCNV đủ điều kiện à thông qua Hội đồng lương của đơn vị (Lãnh đạo, cấp ủy, công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Chủ nhiệm các đề án ..)

Bước 2 : Đơn vị báo cáo danh sách đề nghị nâng bậc lương cho CBCNV trong đợt về phòng Tổ chức Lao động (trước ngày 15 tháng 4 cho đợt I, trước ngày 15 tháng 10 cho đợt II).

Bước 3 : Phòng Tổ chức tổng hợp, kiểm tra à trình Hội đồng lương Liên đoàn xem xét quyết định.

Bước IV : Liên đoàn ra quyết định nâng bậc lương (đối với chức danh được phân cấp) và báo cáo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xem xét quyết định theo phẩm quyền.

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636438
Hình hoạt động