Phòng Tổ chức-Hành chính


Công tác bảo hiểm xã hội

1- CP S BO HIM XÃ HI (BHXH), TH BO HIM Y T.

    a- Cp s BHXH.

    Sau khi ký Hp đng lao đng (đã qua th vic) cn tiến hành các công vic sau đy:

    - Lp danh sách người lao đng đ ngh cp s BHXH (theo mu ca BHXH) trình Liên đoàn ký, sau đó np v BHXH TP. H Chí Minh đ được cp s , th..

    - Khi đã được cp s BHXH, hướng dn người lao đng lp t khai cp s BHXH.

    - Ghi s BHXH và trình Liên đoàn ký.

    - Np s BHXH, t khai cp s, Hp đng lao đng kèm theo danh sách người lao đng đ ngh cp s đã được BHXH duyt đ BHXH TP. H Chí Minh, xét duyt, ký s BHXH.

    b- Cp th BHYT, điu chnh nơi đăng ký khám cha bnh ban đu.

    - Vào tháng 12 Phòng T chc lao đng lp danh sách lao đng và qu tin lương ca các đơn v đóng ti TP. H Chí Minh (theo mu ca BHXH) np v BHXH H Chí Minh đ xét duyt và cp th BHYT ca năm sau.

    - Cui mi quý lp danh sách lao đng đ ngh điu chnh nơi đăng ký khám cha bnh ban đu (nếu có) np v BHXH.

2- QUN LÝ S BHXH VÀ ĐI CHIU THU NP BHXH.

    - Cp nht chc v, chc danh công vic và h s lương, mc np BHXH ca tng người trong s BHXH.

    - Hàng tháng lp danh sách lao đng, qu tin lương điu chnh mc np BHXH BHYT và danh sách lao đng, qu tin lương b sung mc np BHXH, BHYT trình Liên đoàn ký à chuyn phòng Kế toán thng kê à chuyn tin v BHXH TP. H Chí minh đ đi chiếu.

    - Hàng tháng lp bng thu BHXH, BHYT ca các đơn v đóng ti TP.H Chí Minh à   phòng Kế toán thng kê chuyn tin np BHXH thành ph.

3- GII QUYT CH Đ.

    a- Hưu trí.

    - Kim tra s BHXH, nếu đ điu kin ngh chế đ thì làm thông báo cho cán b, công chc ngh chế đ trình Liên đoàn ký.

    - Đi chiếu s liu s BHXH vi các quyết đnh lương đến thi đim xác đnh trình Liên đoàn ký.

    - Lp danh sách lao đng, qu tin lương điu chnh mc np BHXH và danh sách lao đng và qu tin lương b sung np BHXH trình Liên đoàn ký.

    - Lp bn xác nhn quá trình tham gia BHXH, làm quyết đnh gai quyết ngh chế đ, giy xác nhn ngh năng nhc, đc hi (nếu có) trình Liên đoàn ký.

    - Np h sơ ngh chế đ v BHXH TP. H Chí Minh.

    - Thu hi th khám cha bnh.

    b. T tut.

    - Kim tra s liu s BHXH vi quyết đnh lương đ cht s.

    - Lp bn xác nhn quá trình tham gia BHXH ca CNVC chết trình Liên đoàn ký.

    - Hướng dn gia đình cung cp các giy t liên quan đến vic gii quyết chế đ tut.

    - Làm công văn đ ngh BHXH TP. H Chí Minh gii quyết chế đ tut theo quy đnh trình Liên đoàn ký.

    - Lp danh sách lao đng, qu tin lương điu chnh mc np BHXH và danh sách lao đng và qu tin lương b sung np BHXH trình Liên đoàn ký.

    - Np h sơ v BHXH TP. H Chí Minh.

    c- Thôi vic, chuyn công  tác.

    - Kim tra, đi chiếu s liu s BHXH vi các quyết đnh lương đến thi đim xác đnh đ cht s và trình Liên đoàn ký.

    - Lp danh sách lao đng, qu tin lương điu chnh mc np BHXH và danh sách lao đng và qu tin lương b sung np BHXH trình Liên đoàn ký.

    - Np s BHXH, quyết đnh thôi vic hoc quyết đnh chuyn công tác, các quyết đnh lương, danh sách lao đng, qu tin lương điu chnh mc np BHXH và danh sách lao đng và qu tin lương b sung np BHXH v BHXH TP. H Chí Minh đ cht s.

    - Thu hi phiếu khám cha bnh.

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636456
Hình hoạt động