Phòng Tổ chức-Hành chính


Công tác thanh tra, bảo vệ quân sự, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động

1-Công tác Thanh tra

    + Khi nhn được đơn đ ngh, đơn thư t cáo, đơn thư nc danh, thc hin quy  trình gii quyết như sau:

    - Xin Th trưởng Liên đoàn ch trương x lý.

    - Gp trc tiếp cá nhân, tp th đng đơn.

    - Tìm hiu, thu thp thông tin.

    - Phi hp vi các phòng chc năng liên quan.

    - Viết văn bn báo cáo kết qu xem xét.

    - Mi các đương s có Liên quan đ thông qua văn bn.

    - Hi ý trong Ban Thanh tra Nhân dân đ ly ý kiến.

    - Trình Th trưởng thông qua.

    - Hoàn tt H sơ gi văn bn đến nhng nơi cn gi.

    + Đc bit nếu là đơn thư nc danh, mo danh thì không gai quyết theo Quy đnh.

2- Công tác Bo v Trt t tr an

    * Theo dõi hot đng ca lc lượng bo v toàn Liên đoàn, có kế hoch và ý kiến đ xut vi Liên đoàn trong vic hc tp, bi dưỡng nâng cao nghip v cho lc lượng làm công tác bo v.

    * Trong trường hp phát hin tài sn xã hi ch nghĩa b mt, hoc được báo b mt ti các đơn v trong Liên đoàn. Phòng T chc lao đng s tham gia cùng các đơn v x lý ( các đơn v ch trì x lý)

    * Trường hp phát hin tài sn xã hi ch nghĩa  b mt ti Liên đoàn. Phòng T chc Lao đng s tiến hành x lý theo các bước như sau:

    - Ly li khai ca t Bo v đang làm nhim v.

    - B trí người canh gi, bo v hin trường nguyên vn.

    - Gi nhng người có Liên quan (khi cn đ ngh Th trưởng Liên đoàn cho ý kiến và báo cáo vi các cơ quan chc năng).

    - Đ ngh Th trưởng Liên đoàn và các Phòng ban hp đ x lý và rút kinh nghim (nếu có).

    * Trường hp mt tài sn xã hi ch nghĩa có giá tr ln thì buc ca trc đn bù theo quy đnh ca Pháp lut

    * Xây dng phương án tun tra canh gác đ bo v Cơ quan

3- Công tác Quân s:

    - Da vào tình hình thc tế ca các đơn v trong Liên đoàn cn nm vng các yêu cu ch yếu sau:

    - Ngay t đu năm Phòng T chc lao đng cùng vi các đơn v lp kế hoch c người đi tp hun công tác Quân s đ nâng cao k năng, k thut, chiến thut sn sàng chiến đu khi có tình hung xy ra và v hun luyn li cho cán b chiến s các đơn v cũng như ti Liên đoàn.

    - T chc hc tp, phát tài liu cho các đơn v nhm nâng cao lp trường tư tưởng cho cán b chiến sĩ t v cũng như CBCNV trong Liên đoàn thy rõ nhng mt thun li, khó khăn ca đt nước. Tuyt đi tin tưởng vào s lãnh đo ca Đng Cng Sn Vit Nam, đc bit lc lượng T v phi là nòng ct trong chiến đu, va sn xut gii va chiến đu dũng cm đ bo v T quc Vit Nam XHCN.

    - Thường xuyên phi hp vi BCHQS và BCH Đa phương nm tình hình thường xuyên đ hành đng khi có tình hung xy ra và huy đng lc lượng T v khi cn thiết.

    - Thu hi toàn b s vũ khí, cht n (nếu có) np li cho cơ quan đa phương nơi gn nht.

    - Nghiêm cm T v s dng vũ khí khi chưa được phép.

4- Công tác Phòng cháy cha cháy

    - Lp phương án PCCC, t chc cho lc lượng PCCC và CBCNV tp dt theo phương án đã được Phòng Cnh sát PCCC duyt theo tng đơn v trong Liên đoàn.

    - Kim tra PCCC theo đnh kỳ, đt xut.

    - Trang b dng c PCCC đ điu kin dp tt ngn la ban đu

    - Hàng năm kim tra và np khí s bình PCCC hin có

5- Công tác An toàn Lao đng:

    - Thc hin nghiêm túc nhng ni quy và quy đnh theo văn bn quy đnh ca B, Cc v công tác an toàn lao đng.

    - Thường xuyên kim tra công tác an toàn và v sinh lao đng xung các đơn v, nht là các Đ án đa cht, các t phân tích hóa, nung luyn, gia công và nhng  nơi có kh năng d xy ra tai nn, cháy n.

    - Thường xuyên tham gia kim tra công tác an toàn lao đng đi vi các công trình thi công hào-giếng ca các Đ án đa cht.

    - Tp hun an toàn lao đng, mi giáo viên v tp hun đnh kỳ hàng năm v công tác ATLĐ.

    - Phi hp vi văn phòng trong vic kim tra v v sinh, an toàn lao đng.


Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636454
Hình hoạt động