Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Địa chất


Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí chức năng.

 Trung tâm phân tích thí nghiệm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ phân tích các mẫu vật phục vụ công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

 1. Trung tâm phân tích thí nghiệm có nhiệm vụ phân tích xác định các mẫu địa chất thông qua các hợp đồng phân tích mẫu với các đơn vị địa chất trong Liên đoàn và chịu trách nhiệm trước Liên đoàn về chất lượng sản phẩm.

2. Thực hiện các hợp đồng sản xuất dịch vụ về gia công, phân tích mẫu cho các cơ quan, đơn vị thuộc các thành phâ(n kinh tế và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của Liên đoàn.

3. Trình Liên đoàn phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị, chương trình hợp tác quốc tế, mời các đối tác, chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm.

4. Quản lý tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương theo quy định và phân cấp của Liên đoàn và theo quy định của pháp luật.

5. Công tác Kế toán hạch toán phụ thuộc Liên đoàn về các nhiệm vụ kế hoạch được giao; đối với các hợp đồng sản xuất dịch vụ và phải tuân thủ các chế độ, chính sách của nhà nước và phân cấp quản lý của Liên đoàn.

6. Quản lý tài sản do Liên đoàn giao, quản lý tài chính thuộc Trung tâm theo quy định của Liên đoàn và của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

8. Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học; nghiên cứu thử nghiệm và triển khai ứng dụng các phương pháp gia công, phân tích.

9. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của đơn vị.

 

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636577
Hình hoạt động