Trung tâm Địa Vật Lý


Chức năng, nhiệm vụ

1. Vị trí chức năng.

Trung tâm Địa vật lý là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, hoạt động theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tổ chức nghiên cứu và thực hiện các dạng công tác và phương pháp địa vật lý phục vụ công tác điều tra địa chất về tài nguyên khoáng sản, điều tra địa chất thủy văn, đánh giá tai biến địa chất; khảo sát địa vật lý phục vụ các công trình địa kỹ thuật và môi trường, đo đạc các tham số vật lý và các dạng khảo sát thuộc phạm vị chuyên ngành địa vật lý.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Trung tâm Địa vật lý có trách nhiệm thực hiện công tác địa vật lý phục vụ cho công tác đo vẽ bản đồ và tìm kiếm khoáng sản của Liên đoàn thông qua các hợp đồng kinh tế với các đơn vị trong Liên đoàn và chịu trách nhiệm trước Liên đoàn về chất lượng, kết quả công viêc.

2. Thực hiện các hợp đồng sản xuất dịch vụ theo chức năng với các cơ quan, đơn vị thuộc các thành phân kinh tế theo quy định của Liên đoàn .

3. Trình Liên đoàn phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị, chương trình hợp tác quốc tế, mời các chuyên gia có liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

4. Quản lý tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, theo quy định và phân cấp của Liên đoàn và theo quy định của pháp luật.

5. Công tác Kế toán hạch toán phụ thuộc Liên đoàn về các nhiệm vụ kế hoạch được giao; đối với các hợp đồng sản xuất dịch vụ và phải tuân thủ các chế độ, chính sách của nhà nước và phân cấp quản lý của Liên đoàn.

6. Quản lý tài sản do Liên đoàn giao, quản lý tài chính thuộc Trung tâm theo quy định của Liên đoàn và của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho lãnh đạo Liên đoàn.

8. Thực hiện và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học; nghiên cứu thử nghiệm và triển khai ứng dụng các phương pháp, tổ hợp các phương pháp địa vật lý trong điều tra địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất đô thị, địa chất môi trường, địa kỹ thuật; địa nhiệt, nước dưới đất.

9. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của đơn vị.

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636464
Hình hoạt động