Đoàn Địa chất I


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đoàn Địa chất I

Theo quyết định số 595/QĐMN của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam ngày 10 tháng 9 năm 2014 quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đoàn Địa chất I được quy định như sau:

Điều 1. Vị trí chức năng

1. Đoàn Địa chất I là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, có chức năng tổ chức thực hiện thi công các đề án đo vẽ bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản theo kế hoạch Liên đoàn giao, thực hiện các hợp đồng kinh tế kỹ thuật với các cơ quan, đơn vị theo phân cấp của Liên đoàn.

2. Đoàn Địa chất I có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, trụ sở tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tổ chức thực hiện công tác lập đề án, thi công các đề án đo vẽ bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản theo kế hoạch Liên đoàn giao và chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về chất lượng tài liệu của mình. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chuẩn về công tác lập bản đồ địa chất, khoáng sản và các bản đồ địa chất chuyên đề.

2. Tham gia giám sát thi công các công trình địa chất trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, công tác thăm dò khoáng sản; tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước khi được ủy quyền.

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ địa chất và khoáng sản theo Quyết định giao nhiệm vụ của Liên Đoàn trưởng.

4. Xây dựng kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch năm; tổ chức thi công các nhiệm vụ địa chất sau khi có Quyết định của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Liên đoàn giao.

5. Đề nghị Liên đoàn giao nhiệm vụ đối với đội trưởng, đội phó sản xuất. tổ chức giao việc nội bộ, ký kết các hợp đồng với các đơn vị và cá nhân có chuyên môn sâu theo quy định của Liên đoàn; kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, quy chế hiện hành về kinh tế, kỹ thuật nhằm đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

6. Trình Liên Đoàn trưởng việc thực hiện và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp nhận, phổ biến những thông tin mới về các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, trao đổi, hội thảo về các đề tài liên quan đến nhiệm vụ được giao; theo dõi, kèm cặp, đào tạo lực lượng kỹ thuật trẻ.

7. Tổ chức công tác nghiệm thu nội bộ theo quy định và thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nghiệm thu Liên đoàn về các số liệu, kết quả, mục tiêu, khối lượng, chất lượng, giá trị các hạng mục công trình.

8. Có trách nhiệm bảo quản, sử dụng có hiệu quả các thiết bị, vật tư, phương tiện vận chuyển, hạ tầng cơ sở được giao; hàng năm lập kế hoạch sửa chữa, mua sắm, nâng cấp các thiết bị trình Liên đoàn duyệt và tổ chức thực hiện.

9. Thực hiện công tác an toàn lao động, công tác thanh tra, bảo vệ, quân sự, phòng cháy, chữa cháy, cấp phát trang bị bảo hộ lao động theo quy định.

10. Kiểm tra, thanh quyết toán và phân phối thu nhập cho các tổ, đội sản xuất và người lao động, báo cáo theo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện quỹ tiền lương theo quy định.

11. Thực hiện công tác kế toán hạch toán phụ thuộc Liên đoàn về các nhiệm vụ kế hoạch được giao; hạch toán theo quy định chung của Liên đoàn, tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các hợp đồng sản xuất dịch vụ được Liên đoàn ủy quyền ký kết và phải tuân thủ các chế độ, chính sách của nhà nước và phân cấp quản lý của Liên đoàn.

12. Thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị; sử dụng và bảo quản con dấu theo quy định hiện hành của nhà nước, ban hành các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao.

13. Liên hệ làm các thủ tục giấy tờ phục vụ cho các đề án triển khai nhiệm vụ, thủ tục để đăng ký nhà nước về hoạt động địa chất của các đề án tại địa phương nơi có nhiệm vụ địa chất.

14. Thực hiện và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học; nghiên cứu thử nghiệm và triển khai ứng dụng các phương pháp đo vẽ lập bản đồ địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất đô thị, địa chất tai biến, địa chất môi trường và biến đổi khí hậu.

15. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của đơn vị.

16. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Liên đoàn.

17. Quản lý viên chức và người lao động thuộc Đoàn Địa chất I theo phân cấp của Liên đoàn.

18. Đoàn trưởng là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu các công trình địa chất do đơn vị thực hiện, là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng lương của Đoàn.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Đoàn Địa chất I gồm có Đoàn trưởng và không quá 02 Phó Đoàn trưởng.

Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng, pháp luật về mọi hoạt động của Đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đội, tổ trưởng sản xuất, bộ phận nghiệp vụ, bảo vệ, phục vụ; xây dựng quy chế làm việc; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; ký kết và thực hiện các hợp đồng về sản xuất dịch vụ địa chất khác theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Liên đoàn và các văn bản khác theo phân cấp và uỷ quyền của Liên Đoàn trưởng.

Đoàn trưởng và Chủ nhiệm đề án chịu trách nhiệm về mục tiêu kỹ thuật của đề án được giao theo quy định hiện hành của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng kỹ thuật của đề án.

Phó Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các tổ chức của Đoàn Địa chất I.

Đoàn Địa chất I có các Đề án địa chất, Đội, Tổ sản xuất và bộ phận chuyên môn nghiệp vụ giúp việc sau khi có sự đồng ý của Liên Đoàn trưởng.

Điều 4. Cơ chế hoạt động

Đoàn Địa chất I hoạt động theo cơ chế phụ thuộc về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tài chính, lao động theo chế độ chính sách của nhà nước và phân cấp quản lý của Liên đoàn.


Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636572
Hình hoạt động