Đoàn Địa chất I


Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Đoàn Địa chất I gồm có Đoàn trưởng và Phó Đoàn trưởng.

  Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Đoàn đơn vị, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Đội trưởng, Tổ trưởng sản xuất, bộ phận nghiệp vụ, bảo vệ, phục vụ; xây dựng quy chế làm việc; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp và uỷ quyền của Liên đoàn.

  Đoàn trưởng là Trưởng ban nghiệm thu các công trình địa chất do đơn vị thực hiện, là chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng lương của Đoàn; chủ nhiệm đề án là uỷ viên.

 Đoàn trưởng và Chủ nhiệm đề án chịu trách nhiệm về mục tiêu kỹ thuật của đề án được giao theo quy định hiện hành của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng kỹ thuật của Đề án.

 Phó Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

   2. Các tổ chức của Đoàn Địa chất I.

 Đoàn Địa chất I có các Đề án địa chất, Tổ, Đội sản xuất và bộ phận chuyên môn nghiệp vụ giúp việc sau khi có sự thoả thuận của Liên đoàn…

    3. Đoàn Địa chất I hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tài chính, lao động theo chế độ chính sách của Nhà nước và phân cấp quản lý của Liên đoàn.

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636573
Hình hoạt động