Đoàn Địa chất III


Chức năng, nhiệm vụ

1. Vị trí chức năng.

Đoàn Địa chất III là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, hoạt động theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện thi công các đề án đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản theo kế hoạch Liên đoàn giao, đồng thời thực hiện các hợp đồng kinh tế kỹ thuật với các cơ quan, đơn vị theo phân cấp của Liên đoàn.

Đoàn Địa chất III có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

2.1. Nhiệm vụ:

1. Đoàn Địa chất III có nhiệm vụ thực hiện công tác lập đề án, thi công, lập báo cáo địa chất và các hợp đồng sản xuất dịch vụ tìm kiếm thăm dò khoáng sản , địa chất môi trường … và chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về chất lượng các báo cáo địa chất và các hợp đồng sản xuất dịch vụ.

2. Xây dựng kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch năm; tổ chức thi công các nhiệm vụ địa chất sau khi có Quyết định của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Liên đoàn giao.

3. Đề nghị Liên đoàn bổ nhiệm, miễn nhiệm Đội trưởng, Đội phó sản xuất. Tổ chức giao việc nội bộ, ký kết các phiếu giao việc với các đơn vị và cá nhân có chuyên môn sâu theo quy định của Liên đoàn; kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, quy chế hiện hành về kinh tế, kỹ thuật nhằm đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

4. Trình Liên đoàn việc thực hiện và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp nhận, phổ biến những thông tin mới về các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, trao đổi, hội thảo về các đề tài liên quan đến nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm theo dõi, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng kỹ thuật trẻ (kết hợp cùng phòng Kỹ thuật Liên đoàn).

5. Tổ chức công tác kiểm tra nội bộ theo quy định và thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nghiệm thu Liên đoàn về các số liệu, kết quả, mục tiêu, khối lượng, chất lượng, giá trị các hạng mục công trình.

6. Có trách nhiệm bảo quản, sử dụng có hiệu quả các thiết bị, vật tư, phương tiện vận chuyển, kết cấu hạ tầng cơ sở được giao; hàng năm lập kế hoạch sửa chữa, mua sắm, nâng cấp các thiết bị trình Liên đoàn duyệt và tổ chức thực hiện.

7. Thực hiện công tác an toàn lao động, công tác thanh tra, bảo vệ quân sự, phòng cháy, chữa cháy, cấp phát trang bị bảo hộ lao động theo quy định.

8. Kiểm tra; thanh,quyết toán và phân phối thu nhập cho các Tổ, Đội sản xuất và người lao động, báo cáo theo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện quỹ tiền lương theo quy định.

9. Công tác Kế toán hạch toán phụ thuộc Liên đoàn về các nhiệm vụ kế hoạch được giao; hạch toán theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các Hợp đồng sản xuất dịch vụ tự ký kết và phải tuân thủ các chế độ, chính sách của nhà nước và phân cấp quản lý của Liên đoàn.

10. Thực hiện chức năng hành chính, quản trị, được sử dụng và bảo quản con dấu theo quy định hiện hành của Nhà nước, ban hành các văn bản theo hướng dẫn của Văn phòng Liên đoàn.

         11. Liên hệ làm các thủ tục giấy tờ phục vụ cho các đề án triển khai nhiệm vụ, thủ tục để đăng ký Nhà nước về hoạt động địa chất của các Đề án tại địa phương nơi có nhiệm vụ địa chất.

12. Thực hiện và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học; nghiên cứu thử nghiệm và triển khai ứng dụng các phương pháp đo vẽ lập bản đồ địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất đô thị, địa chất môi trường.

13. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của đơn vị.

2.2,. Quyền hạn.

1. Đoàn địa chất III được ký kết và thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về lĩnh vực địa chất, khoáng sản, bao gồm: quy hoạch khoáng sản, hoạt động khoáng sản (khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản) chuyển giao công nghệ và sản xuất dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Liên đoàn.

2. Đoàn trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổ trưởng sản xuất, điều phối lao động trong nội bộ đơn vị; đề nghị Liên đoàn xét nâng lương, giải quyết nghỉ chế độ, chuyển công tác đối với cán bộ, công nhân viên.

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636569
Hình hoạt động