Phòng Kỹ thuật-Kế hoạch


Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Theo quyết định số 593/QĐMN của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam ngày 10 tháng 9 năm 2014 quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kỹ thuật - Kế hoạch được quy định như sau:

Điều 1. Vị trí chức năng

Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch là tổ chức trong bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng, có chức năng tham mưu giúp Liên Đoàn trưởng về toàn bộ công tác kỹ thuật, kế hoạch và ứng dụng công nghệ thông tin của Liên đoàn.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Căn cứ vào yêu cầu của cấp trên lập quy hoạch nhiệm vụ ngắn hạn, trung hạn về công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản; nghiên cứu địa chất môi trường, nghiên cứu đánh giá tai biến địa chất.

2. Căn cứ vào quy hoạch nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị trong Liên đoàn lập tờ trình xin mở mới nhiệm vụ.

3. Tổ chức kiểm tra, thẩm định chất lượng kỹ thuật các nhiệm vụ lập đề án, thi công các bước địa chất, báo cáo tổng kết, công tác phân tích mẫu, giám định mẫu, nộp lưu trữ các sản phẩm theo đề án địa chất được duyệt và các nhiệm vụ theo các hợp đồng kinh tế với các đơn vị trong và ngoài Liên đoàn.

4. Tham gia giám sát thi công các công trình địa chất trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, công tác thăm dò khoáng sản; tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước khi được ủy quyền.

5. Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy phạm kỹ thuật, các quy định về công tác tổ chức sản xuất và quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện quy trình quy phạm kỹ thuật.

6. Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ KHKT để phục vụ công tác kỹ thuật của Liên đoàn. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và các dự án nghiên cứu triển khai thử nghiệm về lĩnh địa chất khoáng sản; giúp Liên Đoàn trưởng quản lý kỹ thuật các đề án, đề tài về khoa học kỹ thuật, công nghệ trong toàn Liên đoàn.

7. Trực tiếp quản lý, điều hành, ứng dụng công tác thông tin - lưu trữ; viễn thám; xây dựng website của Liên đoàn.

8. Phối hợp với Phòng Kế toán - Thống lập hồ sơ thanh quyết toán các bước địa chất, lập hồ sơ thanh quyết toán các nhiệm vụ sản xuất địa chất và dịch vụ địa chất.

9. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính về công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật, bố trí sắp xếp nhân lực kỹ thuật cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

10. Tổ chức hội thảo khoa học, tham gia công tác đối ngoại, biên tập, xuất bản Tập san Địa chất - Khoáng sản - Môi trường của Liên đoàn. Thông tin các tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực địa chất và khoáng sản, môi trường và tai biến địa chất, biến đổi khí hậu.

11. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành để nắm bắt các thông tin về các hoạt động, các hiện tượng thuộc các lĩnh vực địa chất, khoáng sản, môi trường và tai biến; thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn các tỉnh theo phân công của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

12. Chủ trì xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về sản xuất địa chất và sản xuất dịch vụ địa chất, lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, điều động thiết bị, vật tư, xây dựng cơ bản của Liên đoàn.

13. Tham gia, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá các công trình địa chất, chủ trì công tác lập dự toán (hướng dẫn, kiểm tra công tác lập dự toán và trình Liên đoàn, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các cấp có thẩm quyền phê duyệt), kiểm tra việc thực hiện dự toán và các định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất địa chất và các hoạt động sản xuất dịch vụ địa chất.

14. Chủ trì, phối hợp với các phòng quản lý nghiệp vụ, lập văn bản giao kế hoạch, giao việc trên cơ sở kế hoạch được giao và các hợp đồng kinh tế kỹ thuật được ký kết. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch đã được giao, thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện giúp Lãnh đạo Liên đoàn có cơ sở chỉ đạo việc phân bổ, điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch kịp thời.

15. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ trong việc tổ chức công tác kiểm tra, nghiệm thu ngoài thực địa và văn phòng đối với các đề án địa chất, các hợp đồng kinh tế đang thi công.

16. Quản lý máy móc thiết bị và việc sử dụng công cụ lao động, vật tư văn phòng phẩm; phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, điều phối, cấp phát các loại vật tư thiết bị, công cụ lao động. 

17. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính trong việc cung cấp số liệu, xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ để phục vụ cho công tác lập các báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm của Liên đoàn; đề xuất lập Hội đồng đấu giá, chọn thầu, mua sắm và thanh lý tài sản; đề xuất thành lập đội, tổ nghiệm thu và kiểm tra khối lượng, chất lượng, quy trình kỹ thuật các hạng mục công trình thi công thực địa của các đề án địa chất. Đề xuất mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, công cụ lao động, vật tư chủ yếu.

18. Ký Lệnh điều xe đi phục vụ các đơn vị thi công, kiểm tra và nghiệm thu, ký duyệt thanh toán mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, quản lý.

19. Trưởng Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch là thư ký tổng hợp Hội đồng Nghiệm thu, Xét duyệt các nhiệm vụ, đề án, báo cáo địa chất và sản xuất dịch vụ địa chất; là ủy viên tham gia các Hội đồng: Tuyển dụng, Thi đua - Khen thưởng, Kỷ luật, Nâng bậc lương, xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đấu giá, chọn thầu, mua sắm, thanh lý tài sản và các công trình khác.

20. Quản lý viên chức và người lao động thuộc Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch theo phân cấp của Liên đoàn.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng; xây dựng quy chế làm việc; ký các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật và kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp và uỷ quyền của Liên Đoàn trưởng.

Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Nguyên văn quyết định 593/QĐBDMN  (Tải về)


Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636455
Hình hoạt động