Phòng Kỹ thuật-Kế hoạch


Lập đề án kinh tế kỹ thuật và bảo vệ đề án
1-   Sau khi có quyết định mở nhiệm vụ và quyết định giao nhiệm vụ Chủ nhiệm đề án của các cấp có thẩm quyền; phòng Kỹ thuật - Kế hoạch , phòng Tổ chức-Hành chính cùng Chủ nhiệm đề án phối hợp đề xuất nhân sự để Liên đoàn ra quyết định thành lập tổ đề án trong thời hạn không quá 15 ngày.
 2-   Việc lập đề án phải dựa trên cơ sở quyết định mở nhiệm vụ và phải đảm bảo được các mục tiêu, nhiệm vụ và thời gian thi công đã được ghi trong quyết định.
 3-   Việc lập đề án phải giao cho Chủ nhiệm đề án chủ trì thực hiện, cùng với một số cán bộ kỹ thuật là trưởng các bộ môn và có sự phối hợp của các đơn vị nghiên cứu chuyên sâu. Phòng Kỹ thuật chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo về nội dung kỹ thuật của đề án.
 4-  Khi lập đề án ngoài việc thu thập, tham khảo, xử lý tất cả các tài liệu đã có trước, công tác chuẩn bị các tài liệu ảnh hàng không, ảnh vũ trụ; tài liệu địa vật lý khu vực; bản đồ địa hình hệ VN.2000 ở các tỉ lệ theo qui định là hết sức cần thiết. Khi chưa có tài liệu ảnh hàng không, bản đồ địa hình đạt chất lượng, nhất thiết phải có ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Công tác giải đoán ảnh hàng không, xử lý tài liệu bay đo địa vật lý hàng không, tài liệu trọng sa, kim lượng bùn đã có phải được tiến hành trước một bước. Các tài liệu thu thập nhất thiết phải thành lập danh mục thông qua phòng Kỹ thuật Liên đoàn cũng như phòng Địa chất Cục xem xét nhằm  bổ sung những loại tài liệu còn thiếu (nếu chưa đầy đủ).
5-  Trên cơ sở xử lý, tổng hợp các lọai tài liệu phải rút ra được những vấn đề tồn tại về địa chất, khóang sản, địa mạo, kiến tạo và đề xuất được những nội dung về tai biến môi trường địa chất,... nhằm đề ra nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể kèm theo khối lượng thiết kế và chọn các tổ hợp phương pháp nghiên cứu phù hợp. Ngoài ra công tác áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, phương pháp nghiên cứu mới, kế hoạch hướng dẫn đào tạo cán bộ chuyên môn, chương trình hợp tác với các chuyên gia giỏi trong và ngoài cơ quan cũng cần được đề cập. Trước khi lập đề án nhất thiết phải có đề cương, trong đó nêu tóm lược về mục tiêu, nhiệm vụ; tình hình thu thập, xử lý, tổng hợp tài liệu; dự kiến các phương pháp áp dung; tổ chức và tiến độ thực hiện. Đề cương được phòng Kỹ thuật - Kế hoạch xem xét và trình Lãnh đạo Liên đoàn thông qua.
 6-  Trên cơ sở định mức kỹ thuật, các qui định về đơn giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; các văn bản điều chỉnh giá, lương để tính chi phí đủ cho các hạng mục công việc.
7-   Đề án khi hoàn thành phải được thẩm định, nghiệm thu tại Liên đoàn trước khi trình Hội đồng Thẩm định, Xét duyệt đề án, báo cáo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Chủ nhiệm đề án phải chịu trách nhiệm sửa chữa đề án đến khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định phê duyệt. Sau khi đề án được phê duyệt, Chủ nhiệm đề án phải gia công thành 5 bộ gửi nộp đến các địa chỉ sau: Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường; phòng Quản lý hoạt động điều tra địa chất Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, phòng Kỹ thuật - Kế hoạch Liên đoàn, lưu ở đơn vị thi công.
Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636449
Hình hoạt động