Phòng Kỹ thuật-Kế hoạch


Thi công đề án

I - Công tác thực địa:

1- Đề án chỉ được chính thức thi công sau khi có Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và được cấp phép hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản. Liên đoàn sẽ giao cho một Đoàn Địa chất tổ chức thực hiện dưới sự chỉ đạo kỹ thuật của Chủ nhiệm đề án và quản lý kỹ thuật của phòng Kỹ thuật Liên đoàn theo các qui chế, qui định hiện hành.

2- Hàng năm Chủ nhiệm đề án phải căn cứ vào tiến độ thi công trong đề án, lập kế hoạch bước địa chất theo biểu 4 trong Qui chế lập dự toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản (Ban hành kèm theo Quyết  định số 56/1999/QĐ-BCN ngày ngày 21 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp).Trước mùa thực địa (văn phòng bước), Chủ nhiệm đề án phải lập kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục công việc thực địa trong bước tiếp theo, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng của từng dạng công tác và bảo vệ kế họach ngay trong kỳ nghiệm thu văn phòng của bước trước. Riêng đối với vùng điều tra khoáng sản chi tiết cần có đề cương thiết kế các phương pháp và khối lượng, số lượng mẫu lấy và phân tích bảo đảm đánh gía được triển vọng của điểm khóang sản. Đề cương được thành lập theo qui định của Liên đoàn, phải được thông qua phòng Kỹ thuật, Kế hoạch và có sự phê duyệt của Lãnh đạo Liên đòan.

3- Các tổ bản đồ khi khảo sát thực địa phải sử dụng ảnh hàng không theo qui định. Tài liệu nguyên thủy (nhật ký, bản đồ thực địa cá nhân) phải được chỉnh lý hàng ngày. Những số liệu quan sát ngoài trời phải đảm bảo tính trung thực về nội dung và hình thức đối với tài liệu nguyên thủy, đáp ứng yêu cầu của qui chế hiện hành. Các tài liệu nguyên thủy phải hoàn thành cơ bản ngoài thực địa.

4- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch văn phòng thực địa. Đối với các tổ bản đồ sau mỗi đợt lộ trình (khoảng 15 - 20 ngày) Chủ nhiệm đề án phải tổ chức làm văn phòng, tập trung tất cả các tổ để trao đổi tình hình địa chất, xem mẫu kết hợp với kiểm tra kết quả giải đoán ảnh máy bay để vẽ bản đồ địa chất chung cũng như bản đồ lộ trình cá nhân; chọn các mẫu phân tích, Chủ nhiệm duyệt và gửi đi phân tích. Nếu có những vấn đề tồn tại phải tổ chức kiểm tra kịp thời và giải quyết ngay ngoài thực địa.

5- Ở từng điểm điều tra khóang sản chung (trong đo vẽ diện tích) phải tiến hành tổ hợp các phương pháp sao cho đủ tài liệu để đánh giá được triển vọng của điểm quặng đó. Kết thúc điều tra khóang sản chung phải có sơ đồ địa chất thực tế, sơ đồ cấu trúc thạch học thể hiện được cấu trúc đới khoáng hóa, thân quặng, báo cáo kết quả có đủ số liệu phân tích mẫu, nêu rõ hàm lượng quặng, đánh gía triển vọng của điểm quặng đề nghị có chuyển sang điều tra chi tiết hóa không?

- Các điểm điều tra khóang sản chi tiết hóa: trước khi tiến hành công tác thực địa Chủ nhiệm đề án phải có bản đề cương chi tiết theo đúng như “Qui định về điều tra khóang sản chi tiết hóa”. Bao gồm:

+ Mục tiêu, nhiệm vụ của công tác điều tra.

+ Cơ sở tiền đề và dấu hiệu, dự kiến triển vọng.

+ Tổ hợp phương pháp áp dụng.

+ Khối lượng các công trình kỹ thuật, khối lượng mẫu phân tích.

Kết thúc công tác điều tra chi tiết hóa phải có báo cáo kết quả thực hiện với các tài liệu:

+ Sơ đồ cấu trúc thạch học vùng điều tra, trên đó thể hiện được sự phân bố các thân khoáng.

+ Các bản vẽ công trình; tài liệu địa vật lý; tài liệu địa hoá, trọng sa; tài liệu giải đoán ảnh; tài liệu nghiên cứu địa mạo (nếu có).

+ Báo cáo đánh giá triển vọng khoáng sản phải có đủ thông tin về kích thước thân quặng, hàm lượng quặng, đánh gía trữ lượng khoáng sản dự báo tài nguyên mức 334 trở lên.

Phần lớn công tác này phải được hòan thành trong giai đọan thực địa và được bổ sung hoàn chỉnh trong thời gian văn phòng bước.

5- Tất cả các dạng tài liệu nguyên thủy phải thực hiện theo qui định chung về tài liệu nguyên thủy trong điều tra địa chất được ban hành kèm QĐ 70 QĐ/KT ngày 29/5/1996.

II- Công tác văn phòng:

1- Văn phòng hàng năm được thực hiện ngay sau khi nghiệm thu thực địa theo lịch văn phòng đã được duyệt. Trong thời gian văn phòng Chủ nhiệm đề án và các đội trưởng, tổ trưởng cần tự mình giải đoán ảnh hàng không, xem lát mỏng, theo dõi các kết quả phân tích mẫu để chỉnh lý bản đồ địa chất, tài liệu các diện tích điều tra khóang sản chung và chi tiết hóa,...(Cụ thể theo mục 2, điều 58 của Qui chế tạm thời về đo vẽ địa chất năm 2000).

2- Công tác văn phòng tổng kết được tổ chức sau khi nghiệm thu toàn bộ bước thi công đề án. Công việc được giao cho Chủ nhiệm đề án và các đội trưởng, tổ trưởng, các trưởng bộ môn thực hiện. Chủ nhiệm đề án phải lập kế hoạch chi tiết cho công tác tổng kết với các mốc thời gian thông qua chú giải bản đồ địa chất, bản đồ dự báo tài nguyên khoáng sản,...; thời gian hoàn thành bản tác giả; ngày nghiệm thu tại Liên đoàn, ngày trình thẩm định và phê duyệt ở cấp trên.

Phòng Kỹ thuật Liên đoàn thực hiện kiểm tra tiến độ và chất lượng của báo cáo tổng kết. Báo cáo tổng kết sau khi hoàn thành phải được nghiệm thu tại Liên đoàn trước khi nộp tài liệu lên Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thẩm định và xét duyệt. Báo cáo sẽ được gia công nộp lưu trữ sau khi có quyết định phê duyệt cuả Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636446
Hình hoạt động