Phòng Kế toán - Thống kê


Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Kế toán - Thống kê

          Theo quyết định số 594/QĐMN của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam ngày 10 tháng 9 năm 2014 quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức - Hành chính được quy định như sau:

Điều 1. Vị trí chức năng

Phòng Kế toán - Thống kê là tổ chức thuộc bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng có chức năng tham mưu giúp Liên Đoàn trưởng về công tác tài chính kế toán thống kê; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và điều hành công tác tài chính kế toán thống kê trong toàn Liên đoàn.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Liên đoàn trong lĩnh vực công tác tài chính kế toán - thống kê của Liên đoàn.

2. Lập kế hoạch thu, chi tài chính, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, kiểm tra giám sát, điều hành toàn bộ hoạt động tài chính trong sản xuất kinh doanh của Liên đoàn và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

3. Hạch toán quá trình phát sinh của các hoạt động kinh tế trong tổ chức sản xuất địa chất, sản xuất kinh doanh dịch vụ địa chất toàn Liên đoàn theo cơ chế tổ chức quản lý tập trung.

4. Thanh quyết toán nội bộ các nhiệm vụ sản xuất địa chất nhà nước đặt hàng, sản xuất dịch vụ địa chất; rà soát đối chiếu công nợ với khách hàng và trong nội bộ Liên đoàn; thực hiện công tác phục vụ các đoàn kiểm tra, duyệt quyết toán tài chính của các cơ quan quản lý cấp trên hàng năm và đột xuất.

5. Lập báo cáo tài chính quý, năm nộp cấp trên và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính.

6. Kê khai, quyết toán các loại thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

7. Lập các báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất phục vụ kịp thời công tác kiểm tra, quản lý tình hình sản xuất của Liên đoàn với cấp trên theo pháp lệnh Kế toán - Thống kê của nhà nước.

8. Chấp hành đầy đủ các chế độ thanh quyết toán với ngân sách nhà nước.

9. Nghiên cứu, tổ chức áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực tài chính kế toán.

10. Trưởng phòng Kế toán - Thống kê là ủy viên Hội đồng nghiệm thu, xét duyệt các nhiệm vụ, đề án, báo cáo địa chất và sản xuất dịch vụ địa chất; tham gia đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ủy viên thường trực Hội đồng Thanh lý tài sản của Liên đoàn.

11. Quản lý viên chức và người lao động thuộc Phòng Kế toán - Thống kê theo phân cấp của Liên đoàn.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Phòng Kế toán - Thống kê có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.

          Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng; xây dựng quy chế làm việc; ký các văn bản chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; ký hóa đơn giá trị gia tăng do Liên đoàn xuất; ký phiếu xuất, nhập vật tư và các văn bản khác theo phân cấp và uỷ quyền của Liên Đoàn trưởng.

          Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.


Nguyên văn quyết định 592/QĐBDMN  (Tải về)
Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636457
Hình hoạt động