Phòng Kế toán - Thống kê


Quản lý vốn bằn tiền

 

1. Nhp tin mt vào qu:

Tin mt thu v t các hot đng sn xut dch v, t bán thanh lý vt tư, công c, TSCĐ (nếu có), hoc nhn t Ngân hàng, Kho bc Nhà Nước v nhp quĩ tin mt cơ quan. Kế toán công n căn c vào phiếu chi tin ca các bên đi tác ký hp đng làm dch v (nếu là hot đng sn xut dch v), hoc kết qu bán đu giá (nếu là thanh lý ti sn cđnh), phiếu nhn tin mt t Ngân hàng, Kho bc Nhà Nước nếu là rút tin mt t Ngân hàng, Kho Bc Nhà Nước viết phiếu thu tin nhp vào qu Liên đoàn.

2. Nhp tin gi Ngân hàng :

Khi qu tin gi Ngân hàng, Kho bc Nhà nước ca Liên đoàn được Ngân sách chuyn v đ thc hin nhim v theo đơn Nhà nước đt hàng, hoc thc hin các hp đng dch v được các bên đi tác ký hp đng tr tin qua Ngân hàng, kế toán Ngân hàng căn c vào giy báo có ca Ngân hàng, Kho bc Nhà Nước vào s theo dõi thu tin gi Ngân hàng, Kho Bc Nhà nước ca đơn v.

Cui mi tháng lp bng đi sánh gia s ghi chép ca đơn v vi bng sao kê ca ngân hàng đ chính xác v s liu.

Tin gi Kho bc Nhà nước cui mi quí lp bng đi chiếu d toán kinh phí ngân sách ti kho bc nhà nước theo biu F02-3a/H và bng đi chiếu tình hình s dng kinh phí ngân sách ti kho bc nhà nước theo biu F02-3b/H.

3. Công tác chi tm ng và thanh toán

Cán b công nhân viên trong Liên đoàn đến giao dch làm vic trc tiếp vi các thành viên trong phòng đã được phân công, các thành viên có nhim v tiếp nhn h sơ xem xét làm các th tc tiếp theo nếu các chng t đã đy đ. Trường hp xem h sơ chưa đ các th tc theo qui đnh, người nhn h sơ có trách nhim hướng dn đ người đến giao dch hoàn thin các giy t có ch ký theo qui đnh.

Trường hp có vướng mc v các th tc chng t thanh toán gp trc tiếp lãnh đo phòng đ gii quyết.

Sau khi đã hoàn chnh th tc giy t, lp phiếu thu, chi, chuyn khon, kế toán trưởng ký sau đó trình th trưởng liên đoàn duyt.

3.1-Công tác tm ng.

3.1.1-Tm ng tin mt :

Giy đ ngh tm ng theo mu hướng dn C32-HĐ QĐ19-BTC, kèm din di d kiến chi tm ng, ch nhim đ án ký nếu là tm ng đ thc hin các kế hoch sn xut dch v Đa cht.

Tm ng lương phi thông qua Phòng T chc-lao đng.

Trường hp tm ng đi công tác bng máy bay phi trình th trưởng Liên đoàn duyt trước khi mang xung phòng Kế toán - thng kê.

3.1.2-Tm ng lương hàng tháng :

Lp bng lương tm ng kèm h tên, ký nhn, thông qua phòng T chc-lao đng duyt lương, phòng Kế hoch duyt tm ng lương theo tiến đ.

3.1.3-Tm ng sa cha mua sm :

B phn hoc đơn v có nhu cu lp d trù kinh phí mua sm sa cha thông qua ph trách đơn v, thông qua phòng Kế hoch ký duyt dtn, trình th trưởng Liên đoàn duyt, sau khi có d toán đã được duyt phòng kế toán -thng kê mi lp tm ng.

3.1.4- Tm ng tin xăng đi công tác

: Lái xe tm ng tin xăng đi công tác phi có giy d trù l trình đường đi ca người được c đi công tác, phòng Kế hoch duyt v s lượng xăng du d kiến.

Trường hp đi trong thành ph và Biên Hòa phi có ch ký ca Văn phòng, người s dng xe, lnh điu xe, nht trình xe đính kèm.

3.1.5-Các chi phí khác đt xut

Người được c làm nhim v đ xut phi có ký duyt ca th trưởng đơn v.

3.1.6-Tm ng và thanh toán bng chuyn khon:

Chng t gm hp đng đã được th trưởng hai bên ký tên đóng du, giy xin tm ng có mu qui đnh phòng Kế toán-thng kê, nếu là quyết toán phi kèm thanh lý hp đng, và hóa đơn VAT.

3.1.7 Các

Đoàn Đa cht khi tm ng: Phi có giy xin cp vn, có ch ký ca Đoàn trưởng.

Sau khi hoàn tt th tc, kế toán trưởng ký và trình th trưởng Liên đoàn ký duyt.

3.2-Thanh toán tin mt

3.2.1-Thanh toán tm ng:

 Sau khi tm ng đ làm nhim v đi công tác, mua sm sa cha, hoc các chi khác, người đng tên tm ng tin phi mang chng t đến phòng Kế toán -thng kê làm th tc thanh toán. Thi hn phi thanh toán tm ng ti đa là 3 tháng, khi đến tm ng ln 2 phi thanh toán hết tm ng ln 1.

Giy đ ngh thanh toán mu s C37-HD theo QĐ19/2006 BTC (mu có phòng Kế tn-thng k), kèm hoá đơn chng t (Hoá đơn B Tài Chính nếu giá tr t 100.000đ tr lên).

-Nếu đi công tác: Phi có giy đi đường đóng du xác nhn nơi đến, và đóng du ca Liên đoàn khi v kèm hoá đơn chng t ng tr và các chi khác nếu có. Trường hp t túc ch ng được thanh toán theo qui chế ng tr khoán.

-Nếu là mua vt tư dng c phi có bng kê vt tư chi tiết kèm hoá đơn (Hoá đơn B Tài Chính nếu giá tr t 100.000đ tr lên).

-Nếu thanh toán chi phí sa cha có giá tr nh phi có ch ký xác nhn nghim thu ca đơn v đ ngh sa cha(thay thế), kèm hoá đơn chng t.

- Lái xe sau khi đi công tác v phi có nht trình xe và xác nhn ca người s dng, thông qua phòng Kế hoch duyt thanh toán s lượng km s dng xăng du đã s dng.

3.2.2- Thanh toán các hp đng kinh tế:

Yêu cu phi có hp đng, biên bn nghim thu, biên bn thanh lý hp đng, quyết đnh giao nhim v, quyết đnh quyết toán nhim v (tt c là bn chính), nếu hp đng đã thanh lý hoc thanh toán đim dng k thut tương ng vi công vic đã hoàn thành.

Chng t thanh toán gm mt s ni dung ch yếu sau:

(1) Bng kê thanh toán tin lương: kèm bng lương tháng, hoc phiếu giao khoán công vic, bn nghim thu phiếu giao vic ni b, bng lương làm ngoài gi kèm bng chm công tháng và làm thêm ngoài gi các bng lương phi có ch ký ca người nhn lương, ch nhim đ án, thông qua phòng T chc duyt nếu là cán b công nhân viên trong Liên đoàn.

Trường hp thuê ngoài phi có hp đng thuê ngoài có ch ký xác nhn đã nhn s tin khoán. Kế toán công n tiến hành thu 10% trên tng s tin nếu chi 500.000,0đ /ln viết chng t khu tr thuế.

(2) Bng kê thanh toán tin vt tư: Kèm hoá đơn vt tư, nếu chng loi vt tư cùng loi ít có th kê chung mt bng, nếu chng loi vt tư có nhiu t thì mi chng loi có th kê 1 bng kê đ tin cho vic kim tra.

(3) Bng kê thanh toán tin chi khác: gm tin ng tr, công tác phí, thuê phòng ng, thuê vn chuyn, tiếp khách, tin đin thoi liên lc và các chi khác.

Trường hp hp đng có đ kinh phí chi ăn gia ca: Nếu có đ hoá đơn chng t chi cho vic nu ăn trưa như hoá đơn mua go, thc phm thì phn chi phí này cng vào phn chi khác, mc chi tin ăn gia ca không quá 540.000,0đ/ tháng.

Trường hp chi ăn trưa bng tin được cng vào tính thu nhp chu thuế.

Nhng hp đng kinh tế kéo dài nht thiết phi thanh toán theo đim dng k thut

3.3.3-Thanh toán kế hoch A:

Thanh toán theo biên bn quyết toán nhim v ca Liên đoàn.

Mc 134 sau khi nghim thu đt cui năm các đơn v đ án khn trương hoàn thành đy đ th tc v hoá đơn chng t np cho phòng Kế toán-thng kê chm nht là ngày 10/12 hàng năm đ làm th tc thanh quyết toán vi kho bc Nhà nước các chng t gm:

-Chng t cho công tác vn chuyn: Bng lương, chm công, giy đi đường (đã hoàn thin v th tc đóng du xác nhn nơi đi, nơi đến ký tên người đi công tác, kế toán trưởng , th trưởng đơn v) bng kê thanh toán công tác phí, ng tr khoán trường hp có hóa đơn ng tr ng tr thc tế thì kê theo hóa đơn nhưng mc chi không quá 150.000đ/ người, chi phí xăng du, l phí đường cu phà, sa cha xe ô tô trong qu trình chuyn quân.

- Chng t đn bù hoa màu, thuê dn đường và các mc chi khác nếu có.

-Chng t thanh toán cho công tác lán tri: Chi phí vt tư, tin công thuê làm nhà tm, hoc chng t thuê nhà.


Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636441
Hình hoạt động