Phòng Tổ chức-Hành chính


Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

        Theo quyết định số 593/QĐMN của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam ngày 10 tháng 9 năm 2014 quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức - Hành chính được quy định như sau:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính là tổ chức trong bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, chế độ chính sách, công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính- quản trị, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Liên đoàn về tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ cho phù hợp với yêu cầu phát triển của Liên đoàn theo phân cấp của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

2. Xây dựng trình Liên Đoàn trưởng công tác quy hoạch cán bộ; đánh giá, nhận xét cán bộ hàng năm; bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức cán bộ; nâng bậc, nâng ngạch, chuyển ngạch lương đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

3. Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, người lao động của Liên đoàn; giải quyết thủ tục về tuyển dụng, thôi việc; điều động lao động trong nội bộ Liên đoàn; xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn; chuẩn bị các thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ hưu, thôi việc; chính sách  bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác có liên quan đến người lao động.

4. Lập kế hoạch quỹ tiền lương cho toàn Liên đoàn, trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch đã được Tổng cục giao và nhiệm vụ sản xuất dịch vụ địa chất trong năm. Phối hợp với các phòng quản lý để bố trí lao động, giao quỹ lương (trong tổng giá trị giao khoán) cho các đơn vị. Hướng dẫn, kiểm tra và quyết toán quỹ lương khoán khi kết thúc năm kế hoạch, lập báo cáo thực hiện lao động và quỹ tiền lương theo quy định hiện hành. Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác tổ chức sản xuất và quản lý.

5. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động; phòng chống cháy nổ, theo dõi công tác cấp phát trang bị bảo hộ lao động cho người lao động. Phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ lập kế hoạch mua sắm trang bị bảo hộ lao động hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của Liên đoàn.

6. Lập các báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất về tổ chức, cán bộ theo quy định của cấp trên.

7. Xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra hàng năm các đơn vị trong Liên đoàn; thực hiện công tác thanh tra theo chức trách và quyền hạn của mình; giải quyết đơn thư theo pháp lệnh khiếu nại tố cáo; tiếp các đoàn Thanh tra (nếu có) và phối hợp với các phòng liên quan chuẩn bị các tài liệu cần thiết để đáp ứng yêu cầu của đoàn kiểm tra.

8. Xây dựng kế hoạch, nội dung công tác thi đua, tập hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật xét duyệt.

9. Trình Liên Đoàn trưởng quy chế làm việc của Liên đoàn, nội quy, quy định của cơ quan Liên đoàn, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Liên đoàn xây dựng quy chế làm việc của các đơn vị.

10. Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác và Quy chế làm việc của Liên đoàn.

11. Đề xuất và thừa lệnh Liên Đoàn trưởng xem xét xử lý các loại văn bản các nơi gửi đến, Liên đoàn gửi đi đến cá nhân, tổ chức có liên quan.

12. Điều động phương tiện ô tô phục vụ công tác cho cán bộ khối cơ quan Liên đoàn; mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm và bảo quản kho trong phạm vi Liên đoàn.

13. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tổ chức lễ tân, phục vụ các hội nghị, hội thảo, làm việc, tiếp khách, các hoạt động nhân các ngày lễ và đi công tác của lãnh đạo Liên đoàn. Quan hệ giao dịch đối nội, đối ngoại  trong việc xin giấy phép hoạt động địa chất, sử dụng và vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp phục vụ sản xuất theo yêu cầu của các đơn vị.

14. Tổng hợp lịch làm việc tuần, chương trình công tác tháng, quý của lãnh đạo Liên đoàn; phối hợp chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản, lập hồ sơ các cuộc họp do Lãnh đạo Liên đoàn chủ trì; thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Liên đoàn; chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ 6 tháng, cả năm hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Liên đoàn.

15. Chủ trì hoặc theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị các văn bản của Liên đoàn do các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn soạn thảo; kiểm tra về thể thức, thủ tục hành chính và tính pháp chế trong việc ban hành văn bản của Liên đoàn; tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc, bảo mật của cơ quan Liên đoàn và hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện của các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

16. Tiến nhận hồ sơ hành chính, giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn; chủ trì thực hiện nhiệm vụ hành chính của Liên đoàn.

17. Quản lý các cơ sở hạ tầng và bố trí mặt bằng làm việc cho các đơn vị. Tổng hợp và lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng và thực hiện kế hoạch được duyệt; tham gia quản lý, điều hành công trình xây dựng mới; lập hồ sơ, chứng từ phục vụ cho việc thanh quyết toán chi phí trên cho các đơn vị theo quy định nội bộ.

18. Tổng hợp các chi phí thực hiện về tiền điện, nước, điện thoại, thuế nhà đất, theo quy chế quản lý của Liên đoàn, báo cáo Liên đoàn về kết quả thực hiện các chi phí trên.

19. Quản lý, điều hành công tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu làm việc của Cơ quan Liên đoàn, điều động phương tiện xe ô tô phục vụ cán bộ quản lý đi công tác.

20. Quản lý công tác bảo vệ an ninh trật tự, quân sự; công tác Y tế và khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ, công nhân viên Liên đoàn.

21. Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính là ủy viên thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng - kỷ luật, Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng lao động; ủy viên Hội đồng nghiệm thu, xét duyệt các nhiệm vụ, đề án, báo cáo địa chất và sản xuất dịch vụ và các công trình khác của Liên đoàn.

22. Quản lý viên chức và người lao động thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính theo phân cấp của Liên đoàn.

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

          Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng; xây dựng quy chế làm việc; ký các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ và các văn bản khác theo phân cấp và uỷ quyền của Liên Đoàn trưởng.

          Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.


Nguyên văn quyết định 592/QĐBDMN  (Tải về)

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636445
Hình hoạt động