In Trang Tin  LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM
Lãnh đạo Liên đoàn
 

Thái Quang

Thạc sỹ Địa chất
Liên đoàn trưởng
Điện thoại:0839 316 469
Email:  thaithaiquang@gmail.com
Đỗ Văn Lĩnh

Tiến sỹ  Địa chất
Phó Liên đoàn trưởng
Điện thoại:0839 350 846
Email: dovanlinh@gmail.com
Lãnh đạo các phòng quản lý


 
Mai Kim Vinh
Thạc sỹ Địa chất
Trưởng phòng Kỹ thuật - Kế hoạch
Điện thoại:0838 468 438
Email: vinhmaik@gmail.com 
Phạm Văn Tuất
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chánh
Điện thoại:0838 465403
Email: phamvantuattc@gmail.com
 
Dương Văn Tám
Cử nhân Kinh Tế
Trưởng phòng Kế toán thống kê
Điện thoại:0838 465 402
Email: tamduongvant@yahoo.com