In Trang Tin  LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM
Sơ đồ tổ chức

      Quyết định 417/QĐ-ĐCKS ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, Liên đoàn có Liên đoàn trưởng; không quá 3 phó Liên đoàn trưởng.

Bộ máy giúp viêc của Liên đoàn trưởng:
-Phòng Tổ chức-Hành chính;
-Phòng Kỹ thuật-Kế hoạch;
-Phòng Kế toán-Thống kê.

Đơn vị trực thuộc Liên đoàn:
-Đoàn Địa chất I;
-Đoàn Địa chất III;
-Trung tâm Địa vật lý;
-Trung tâm Phân tích Thí nghiệm địa chất.