LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Thông tin tuyển dụng

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2022 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2022

 

     Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

     Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng năm 2022 của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phê duyệt;

     Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-BĐMN ngày 28 tháng 10 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022;

     Căn cứ Quyết định 650/QĐ-BĐMN ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022.

     Hội đồng tuyển dụng viên chức Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (Danh sách kèm theo).

     Đề nghị các thí sinh trúng tuyển liên hệ Bộ phận Tổ chức – Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam (tầng M, toà nhà số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc. Thời gian kể từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (Trong giờ hành chính, các ngày từ thứ hai đến thứ bảy).

    Thông báo này thay cho Giấy báo trúng tuyển viên chức.

    Hội đồng tuyển dụng viên chức, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thông báo cho các thí sinh được biết để thực hiện./.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

      Văn bản thông báo gốc:   Tải file gốc (PDF)

 

 

------------------------------------------------***------------------------------------------------

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức

 

    Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

    Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

    Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-BĐMN ngày 28 tháng 10 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022;

    Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, lập ngày 07 tháng 11 năm 2022.

    Hội đồng tuyển dụng viên chức Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức (vòng 2) năm 2022 như sau:

    1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2022

    Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn, kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 được niêm yết công khai tại trụ sở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, theo Báo cáo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022, ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

    2. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn

    - Thời gian: 8h30’ ngày 11 tháng 11 năm 2022 (thứ Sáu)

    - Địa điểm: Hội trường lầu 1, khu B, toà nhà 200, đường Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

    Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức, danh sách thí sinh theo số báo danh và theo vị trí tổ chức phỏng vấn niêm yết tại Bảng thông báo, trụ sở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam và trên trang website của Liên đoàn.

    3. Nội dung kiểm tra sát hạch

    Phỏng vấn về kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm xét tuyển. Thí sinh tự ôn tập theo danh mục các tài liệu sau:

          Kiến thức chung

                1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010.

                2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức số 58/2010/QH12. 

                3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ  quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

                4. Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn, Vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

                5. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ  quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

                6. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

                7. Quyết định 347/QĐ-BTNMT 6/02/2020 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

                8. Quyết định số 401/QĐ-BTNMT ngày 01/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam. 

         Kiến thức chuyên ngành 

                1. Chuyên ngành tổng hợp. 

                2. Chuyên ngành Kế toán thống kê. 

                3. Chuyên ngành quản trị. 

                4. Chuyên ngành điều tra địa chất, khoáng sản. 

                5. Chuyên ngành Địa vật lý. 

                6. Chuyên ngành Gia công mẫu địa chất. 

    Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo để thành viên Hội đồng  tuyển dụng, thành viên Ban kiểm tra, sát hạch thực hiện, các thí sinh tham dự biết để tham dự kỳ phỏng vấn.

    Thông báo này thay cho Giấy triệu tập đối với từng thí sinh. Thí sinh phải có mặt đúng thời gian quy định trên để việc kiểm tra, sát hạch đạt kết quả tốt. (Nếu quá thời gian quy định người dự tuyển không có mặt hồ sơ sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển)./.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

     Văn bản thông báo triệu tập:   Tải file gốc (PDF)

     Nội quy phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2022:   Tải nội quy phỏng vấn (PDF)

 

------------------------------------------------***------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

 

     Căn cứ Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

     Căn cứ nội dung Công văn số 1259/ĐCKS-TCCB ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, phê duyệt số lượng người làm việc theo vị trí việc làm và kế hoạch tuyển dụng năm 2022.

     Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

     I. Vị trí tuyển dụng và số lượng

                        * Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu.

     I.1. Vị trí chuyên viên: 04 chỉ tiêu, gồm:

         - Vị trí tổng hợp, chuyên ngành Luật hoặc các chuyên ngành kinh tế, trình độ đại học trở lên: 01 chỉ tiêu;

         - Vị trí quản trị, chuyên ngành công nghệ thông tin, trình độ đại học trở lên: 01 chỉ tiêu;

         - Vị trí Kế toán thống kê, chuyên ngành Kế toán, trình độ đại học trở lên: 01 chỉ tiêu;

         - Vị trí Kế toán thống kê, chuyên ngành Kế toán, trình độ trung cấp trở lên: 01 chỉ tiêu.

     I.2. Vị trí Điều tra địa chất, khoáng sản: 52 chỉ tiêu, gồm:

        - Chuyên ngành Địa chất hoặc các chuyên ngành lĩnh vực địa chất khoáng sản, trình độ trung cấp trở lên: 44 chỉ tiêu.

        - Chuyên ngành Địa Vật lý, trình độ trung cấp trở lên: 08 chỉ tiêu.

     I.3. Vị trí gia công mẫu: 03 chỉ tiêu. Chuyên ngành Địa chất hoặc các chuyên ngành lĩnh vực địa chất khoáng sản, trình độ trung cấp trở lên

     I.4. Vị trí Phân tích mẫu địa chất, khoáng sản: 05 chỉ tiêu. Chuyên ngành Địa chất hoặc các chuyên ngành lĩnh vực địa chất khoáng sản, trình độ trung cấp trở lên.

    II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

    II.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

        - Là công dân Việt Nam và hiện đang cư trú tại Việt Nam; Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không vi phạm Pháp luật;

        - Tuổi đời dưới 45 tuổi (đối với trình độ trên Đại học có thể đến 50 tuổi);

        - Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ; Đối với vị trí Điều tra địa chất, khoáng sản, chỉ nhận ứng viên là nam giới, có khả năng đi thực địa thường xuyên ở khu vực miền núi, hải đảo theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

    II.2. Ưu tiên:

        Ưu tiên những người có kinh nghiệm công tác đúng chuyên ngành, lĩnh vực cần tuyển từ 5 năm trở lên (đặc biệt đã có thời gian công tác tại Liên đoàn).

    III. Nguyên tắc tuyển dụng

        - Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

        - Đảm bảo tính cạnh tranh.

        - Tuyển chọn được người đáp ứng với vị trí việc làm.

        - Thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định hiện hành.

    IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Mỗi ứng viên chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng. Hồ sơ đăng ký dự tuyển phải bỏ vào túi đựng hồ sơ, ngoài bìa ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, danh mục hồ sơ:

        1- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ);

        2- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh màu 4x6), có xác nhận (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) của cơ quan có thẩm quyền;

        3- Bản sao giấy khai sinh; Bản sao căn cước công dân (nếu chưa có CCCD thì sao chứng minh nhân dân và hộ khẩu); Bản sao văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. (Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận);

        4- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ y tế về hướng dẫn khám sức khỏe;

        5- Bản tự đánh giá nhận xét về phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn nghiệp vụ quá trình công tác có xác nhận của cơ quan người đó công tác (nếu đã tham gia làm việc có đóng BHXH);

        6- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh cỡ (4 x 6);

        7- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

    V. Hình thức tuyển dụng

        Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển. Thực hiện theo Quy chế tuyển dụng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

        Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển sẽ được tham dự vòng 2.

        Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

    VI. Chế độ lương, thu nhập

        Theo Quy định hiện hành của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên đoàn.

    VII. Thời gian và địa điểm xét tuyển

        - Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 11 năm 2022.

        - Địa điểm xét tuyển: Trụ sở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các thông tin liên quan đến thông báo tuyển dụng viên chức, lao động sẽ được niêm yết tại trụ sở chính Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc tại địa chỉ http://www.bddcmn.vn/ và được đăng trên phương tiện thông tin truyền thông của báo Người Lao động.

    VIII. Thời gian và địa điểm liên hệ nộp hồ sơ

        - Thời gian nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển: nhận hồ sơ theo giờ hành chính trong vòng 25 ngày kể từ ngày Thông báo này được phát hành. (Liên đoàn không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển).

        - Người tham gia dự tuyển nộp hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại phòng Tổ chức - Hành chính (bộ phận Tổ chức cán bộ) hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại liên hệ: (028) 38 465 403.

 

     Văn bản thông báo tuyển dụng năm 2022:   Tải file gốc (PDF)

     Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển dụng:   Tải phiếu đăng ký

 

 

keyboard_arrow_up back to top