LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


TT. Phân tích thí nghiệm

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM ĐỊA CHẤT

Địa chỉ 171 Trương Định, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 9312754

 

 

ThS. Nguyễn Tiến Sơn

Giám đốc

 

Vị trí chức năng

1. Trung tâm Phân tích thí nghiệmlà đơn vị trực thuộc Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ phân tích các mẫu vật địa chất, khoáng sản, phục vụ công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản.

2. Trung tâm Phân tích Thí nghiệm có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Pháp luật, trụ sở tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trung tâm Phân tích thí nghiệmcó nhiệm vụ phân tích xác định các mẫu địa chất,khoáng sản thông qua Quyết định giao nhiệm vụ của Liên Đoàn trưởng, cáchợp đồng phân tích mẫu với các đơn vị trong Liên đoàn và chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về chất lượng sản phẩm. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chuẩn về công tác gia công, phân tích thí nghiệm.

2. Trình Liên đoàn phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị, chương trình hợp tác quốc tế, mời các đối tác, chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm.

3. Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học; nghiên cứu thử nghiệm và triển khai ứng dụng các phương pháp gia công, phân tích thí nghiệm.

 

4. Thực hiện các hợp đồng sản xuất dịch vụ về gia công, phân tích mẫu cho các cơ quan, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế và các hoạt động dịch vụ khác theo Quyết định giao nhiệm vụ của Liên Đoàn trưởng.

 

5. Quản lý tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương theo quy định và phân cấp của Liên đoàn và theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện công tác hạch toán phụ thuộc Liên đoàn về các nhiệm vụ kế hoạch được giao; đối với các hợp đồng sản xuất dịch vụ phải tuân thủ các chế độ, chính sách của nhà nước và phân cấp quản lý của Liên đoàn.

7. Quản lý tài sản do Liên đoàn giao, quản lý tài chính thuộc Trung tâm theo quy định của Liên đoàn và của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

9. Thực hiện công tác an toàn lao động, công tác thanh tra, phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

10. Thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị; sử dụng và bảo quản con dấu theo quy định hiện hành của nhà nước, ban hành các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao.

11. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của đơn vị.

12. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Liên đoàn.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

 Lãnh đạo Trung tâm Phân tích thí nghiệmcó Giám đốc Trung tâm và không quá 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ trưởng sản xuất, bộ phận nghiệp vụ, bảo vệ, phục vụ; xây dựng quy chế làm việc; soạn thảo các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp của Liên đoàn.

Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực công tác được phân công.

keyboard_arrow_up back to top