LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Bài 17: ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA QUY HOẠCH KHAI THÁC QUẶNG TITAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Liên hệ tham khảo
Bài báo trình bày bộ tiêu chí về khai thác khoáng sản bền vững do nhóm nghiên cứu đề xuất gồm 5 mục tiêu và 19 tiêu chí, có thể sử dụng để đánh giá tính bền vững của các dự án khai thác khoáng sản trong suốt vòng đời của dự án.

HOÀNG THỊ THANH THỦY1, MAI KIM VINH2, DƯƠNG THỊ PHƯỢNG QUYÊN3

1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh, 236B Lê Văn Sỹ, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh; 2 Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh; 3 Viện Môi trường và Tài nguyên, 142 Tô Hiến Thành, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Bài báo trình bày bộ tiêu chí về khai thác khoáng sản bền vững do nhóm nghiên cứu đề xuất gồm 5 mục tiêu và 19 tiêu chí, có thể sử dụng để đánh giá tính bền vững của các dự án khai thác khoáng sản trong suốt vòng đời của dự án. Bộ tiêu chí này cũng đã được áp dụng thử nghiệm để đánh giá định lượng tính bền vững của kịch bản khai thác quặng sa khoáng Titan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, 4 trong số 5 mục tiêu đều được đánh giá có số điểm thay đổi từ (-4) đến (-5) với mức độ ảnh hưởng của từng tiêu chí từ tiêu cực đến rất tiêu cực. Chính vì vậy, hoạt động khai thác quặng titan tuy sẽ mang lại một số hiệu quả kinh tế nhưng đồng thời cũng sẽ tác động tiêu cực nhất định đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội. Do đó, quy hoạch khai thác quặng sa khoáng Ti trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ gặp rất nhiều thách thức và khó khăn để đạt được mục tiêu khai thác khoáng sản bền vững.