LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-CĐĐCKS ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về Tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ngày 16 tháng 7 năm 2018, Công đoàn Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam đã tổ chức “Đại hội Đại biểu, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018-2023”.

Mục nổi bật

HomePageAlbum
Hình hoạt động