LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG CHAO ĐẢO VÀ SỦI BỌT Ở HỒ THÁC CẠN, TRỊ AN (HỒ HẦM SẤU), TỈNH ĐỒNG NAI

Liên hệ tham khảo
Trên cơ sở kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá tài liệu địa chất, kiến tạo động lực, địa vật lý… bước đầu, bài báo đã xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng chao đảo và sủi bọt ở khu vực nói trên chủ yếu là do ảnh hưởng cộng hưởng của các sóng (S,L) động đất M= 9,0 độ Richter xảy ra cùng thời điểm tại khu vực ngoài khơi phía tây bắc đảo Sumatra ở Indonesia.

 

Đỗ Văn Lĩnh, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Ngọc Thu
Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam

Tóm tắt


Trên cơ sở kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá tài liệu địa chất, kiến tạo động lực, địa vật lý… bước đầu, bài báo đã xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng chao đảo và sủi bọt ở khu vực nói trên chủ yếu là do ảnh hưởng cộng hưởng của các sóng (S,L) động đất M= 9,0 độ Richter xảy ra cùng thời điểm tại khu vực ngoài khơi phía tây bắc đảo Sumatra ở Indonesia.

 

ABSTRACT

STUDY RESULT ON SHAKING AND EFFERVESCENT PHENOMENON IN HAM SAU LAKE, TRI AN COMMUNE, VINH CUU DISTRICT, DONG NAI PROVINCE

Do Van Linh, Nguyen Van Cuong, Nguyen Ngoc Thu

                                                       South Vietnam Geological Mapping Division

 

Based on field work, analyzing and assessment of geological, geophysic and geodynamic tectonic data,… The paper primerily defined main reasons to cause shaking and effervescent phenomenon in Ham Sau Lake, Tri An Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province as influenced by M =9.0 earhtquake waves  that took place at same time in northwest Sumatra-Indonesia offshore.