LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Danh pháp các nhóm tờ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 - phần miền Nam Việt Nam

Danh pháp các nhóm tờ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 - phần miền Nam Việt Nam