LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Chức năng nhiệm vụ

Theo quyết định số 417/QĐ-ĐCKS ban hành ngày 1 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam có chức năng nhiệm vụ như sau:

1. Vị trí và chức năng       

1. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; có chức năng tổ chức thực hiện đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh miền Nam Việt Nam (từ đèo Hải Vân - vĩ tuyến 16o11'30'' trở vào) và các tỉnh khác khi được phân công.

2. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Tổng Cục trưởng phê duyệt: Chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm của Liên đoàn; các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ; các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đề án thăm dò khoáng sản; dự án đầu tư phát triển của Liên đoàn. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về công tác lập bản đồ địa chất, khoáng sản và các bản đồ địa chất chuyên đề.

2. Tổ chức thực hiện đo vẽ Bản đồ địa chất quốc gia; điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất; nghiên cứu khoa học; ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật  và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực  địa chất, khoáng sản.

3. Tổ chức tổng hợp và hiệu đính, lắp ghép biên tập các tờ bản đồ địa chất - khoáng sản và các bản đồ địa chất chuyên đề đã được thành lập để xuất bản.

4. Tổ chức thực hiện gia công, phân tích, giám định các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản.

5. Thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản trên địa bàn hoạt động.

6. Tổ chức lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản theo quy định.

7. Tham gia công tác quản lý nhà nước về khoáng sản khi được phân công; tham gia giám sát thi công các công trình địa chất trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; chủ trì giám sát thi công công tác thăm dò khoáng sản khi được ủy quyền.

8. Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước.

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về địa chất và khoáng sản.

10. Trình Tổng Cục trưởng: Phê duyệt kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; quyết định việc tổ chức đoàn ra, mời các đối tác, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, trao đổi, tham gia thực hiện các dự án, đề án, đề tài của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

11. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

12. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng cục.

13. Quản lý tài sản, tài chính thuộc Liên đoàn; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

Tải quyết định về máy