LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Chức năng nhiệm vụ

Theo quyết định số 417/QĐ-ĐCKS ban hành ngày 1 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam có chức năng nhiệm vụ như sau:

1. Vị trí và chức năng       

1. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; có chức năng tổ chức thực hiện đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh miền Nam Việt Nam (từ đèo Hải Vân - vĩ tuyến 16o11'30'' trở vào) và các tỉnh khác khi được phân công.

2. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1

Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ lập bản đồ địa chất quốc gia; bản đồ chuyên đề và nghiên cứu chuyên đề về địa chất, khoáng sản; đánh giá tiềm năng khoáng sản; thăm dò khoáng sản; điều tra địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất tai biến; di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất sau khi được phê duyệt.

2

Tổng hợp, hiệu đính, lắp ghép và biên tập các tờ bản đồ địa chất – khoáng sản và các bản đồ địa chất chuyên đề đã được thành lập để xuất bản.

3

Phân tích ảnh viễn thám phục vụ điều tra cơ bản địa chất - khoáng sản và nhiệm vụ khác về điều tra, nghiên cứu địa chất, khoáng sản.

4

Gia công, phân tích, giám định mẫu địa chất, khoáng sản của các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ do liên đoàn thực hiện.

5

Thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn.

6

Lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản tại Liên đoàn theo quy định.

7

Tham gia thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, tai biến địa chất, công viên địa chất theo phân công của Tổng cục trưởng.

8

Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất, tai biến địa chất, môi trường địa chất, địa chất khoáng sản biển, đánh giá tiềm năng khoáng sản và các bản đồ địa chất chuyên đề.

9

Tham gia kiểm tra giám sát, nghiệm thu kết quả thi công đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và đề án thăm dò khoáng sản trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn và theo phân công của Tổng cục trưởng.

10

Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra thăm dò khoáng sản của Nhà nước.

11

Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

12

Thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

13

Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về địa chất, khoáng sản: lập quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương và các dịch vụ khác về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

 

Tải quyết định về máy