LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 PHÒNG KẾ TOÁN – THỐNG KÊ

 

CN. Dương Văn Tám

Trưởng phòng Kế toán – Thống kê

CN. Lê Nguyễn Thanh Hùng

Phó trưởng phòng Kế toán – Thống kê

Phòng Kế toán - Thống kê là tổ chức thuộc bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng có chức năng tham mưu giúp Liên Đoàn trưởng về công tác tài chính kế toán thống kê; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và điều hành công tác tài chính kế toán thống kê trong toàn Liên đoàn.

 

Tập thể cán bộ nhân viên phòng Kế toán – Thống Kê