LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Đoàn Bản đồ địa chất 601

 ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT 601

Ks. Nguyễn Đăng sơn

Phó Đoàn trưởng phụ trách

 

Đoàn Địa chất I là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam được thành lập năm 2002, có chức năng tổ chức thực hiện thi công các đề án đo vẽ bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản theo kế hoạch Liên đoàn giao, thực hiện các hợp đồng kinh tế kỹ thuật với các cơ quan, đơn vị theo phân cấp của Liên đoàn.