LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Quy chuẩn kỹ thuật

Sắp xếp theo

QCVN 49:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 phần đất liền
Liên hệ tham khảo