LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Sơ đồ mức độ điều tra địa chất đô thị do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thực hiện.

Sơ đồ mức độ điều tra địa chất đô thị do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thực hiện.