LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

 

 

 


Thái Quang

Thạc sỹ Địa chất

Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng

 

Đỗ Văn Lĩnh

Tiến sỹ  Địa chất

Phó bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng

Trần Ngọc Khai

Kỹ sư Địa chất

Phó Liên đoàn trưởng

CN. Phạm Văn Tuất
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chánh

Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn

CN. Bùi Thanh Hoàng

Bí thư ĐTN Liên đoàn.