LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Sơ đồ mức độ đo vẽ Bản đồ địa chất điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 miền Nam Việt Nam (phần đất liền)

Sơ đồ mức độ đo vẽ Bản đồ địa chất điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 miền Nam Việt Nam (phần đất liền)