LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Phòng Tổ chức - Hành chính là tổ chức trong bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, chế độ chính sách, công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính- quản trị, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định.
 
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Phạm Văn Tuất
kiem tra
 

 

Tập thể phòng Tổ chức Hành Chính - Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam