LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Đoàn Bản đồ địa chất 602

 

CN. Trần Duân

Đoàn trưởng Đoàn Địa chất III

CN. Nghiêm Tiến Dũng

Phó Đoàn trưởng Đoàn Địa chất III

1. Đoàn Địa chất III là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, có chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện thi công các đề án đo vẽ bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản theo kế hoạch Liên đoàn giao, thực hiện các hợp đồng kinh tế kỹ thuật với các cơ quan, đơn vị theo phân cấp của Liên đoàn.

2. Đoàn Địa chất III có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, trụ sở tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tiếp đoàn làm việc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cán bộ trẻ Đoàn Địa chất III

Các Cán bộ Đoàn khảo sát thực địa

Chủ nhiệm đề án Phạm Văn Hường làm việc ngoài thực địa