LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

LOESS NGUỒN GỐC GIÓ Ở VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á

Liên hệ tham khảo
Trong bài báo này, các tác giả trình bày những kết quả nghiên cứu chủ yếu trong nhiều năm qua về loess ở Việt Nam; đặc biệt, ở miền Đông Nam Bộ nói chung, ở Thủ Đức nói riêng và một số nơi khác như: đảo Phú Quốc, Tây Nguyên,v.v... Trong đó, các tác giả đã tập trung và nhấn mạnh đến vị trí địa tầng, các mặt cắt tiêu biểu, điều kiện cổ địa lý,... và ý nghĩa, giá trị của các thành tạo loess ở Việt Nam.

HOÀNG NGỌC KỶ, VŨ ĐÌNH LƯU

 Hội Địa chất Tp. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Trong bài báo này, các tác giả trình bày những kết quả nghiên cứu chủ yếu trong nhiều năm qua về loess ở Việt Nam; đặc biệt, ở miền Đông Nam Bộ nói chung, ở Thủ Đức nói riêng và một số nơi khác như: đảo Phú Quốc, Tây Nguyên,v.v... Trong đó, các tác giả đã tập trung và nhấn mạnh đến vị trí địa tầng, các mặt cắt tiêu biểu, điều kiện cổ địa lý,... và ý nghĩa, giá trị của các thành tạo loess ở Việt Nam.

Đồng thời, qua việc liên hệ các trầm tích loess ở Việt Nam với các lớp phủ ở một số nước Đông Nam Á và trên thế giới, các tác giả đã trình bày quan niệm của mình về cơ chế thành tạo và phân loại loess trên toàn cầu. 

 LỜI BAN BIÊN TẬP

Mặc dừ còn nhiều điểm chưa thống nhất về nội dung giữa các tác giả bài báo và ban biên tập, nhưng đây là kết quả nghiên cứu của các tác giả trong nhiều năm qua về đề tài này, chúng tôi xin trân trọng đăng nguyên văn nội dung bài viết của các tác giả trong tuyển tập báo cáo Địa chất  Tài nguyên Môi trường 2005 này.

 

ABSTRACT

EOLIAN LOESS IN VIETNAM AND EAST ASIA

                                                                              Hoang Ngoc Ky, Vu Dinh Luu

Hochiminh City Geological Association

 

The paper authors presented several years study results on loess in Vietnam, especially in eastern Nam Bo in general and Thu Duc region in particular and in some other palces such as Phu Quoc Island, Central Highland… The authors focused on stratigraphic position, typical cross sections, paleogeographic conditions and role of loess in Vietnam.

Based on correlation of loess in Vietnam with covers in some countries of East Asia and over the world, the authors display their opinion on mechanism of loess formation and loess classification over the world.