LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

ĐẶC ĐIỂM CHUYÊN HÓA SINH KHOÁNG CỦA GRANITOID PHỨC HỆ SA HUỲNH MỘT DẪN LIỆU MỚI VỀ TIỀM NĂNG SINH KHOÁNG THIẾC, KIM LOẠI HIẾM CỦA CÁC THÀNH TẠO GRANITOID TUỔI TRIAS Ở NAM VIỆT NAM

Liên hệ tham khảo
Trong những năm gần đây, với những nghiên cứu chi tiết về thành phần vật chất, đã có nhiều công trình đề cập đến khả năng sinh khoáng thiếc, kim loại hiếm của các thành tạo granitoid tuổi Trias. Tuy vậy, các dẫn liệu cụ thể để chứng minh dự đoán trên cũng còn hạn chế.

MAI KIM VINH, DƯƠNG VĂN CẦU, NGUYỄN CÔNG CẦU

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam


TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, với những nghiên cứu chi tiết về thành phần vật chất, đã có nhiều công trình đề cập đến khả năng sinh khoáng thiếc, kim loại hiếm của các thành tạo granitoid tuổi Trias. Tuy vậy, các dẫn liệu cụ thể để chứng minh dự đoán trên cũng còn hạn chế.
Bài viết này cung cấp một dẫn liệu mới về tiềm năng sinh khoáng thiếc kim loại hiếm của các thành tạo granitoid tuổi Trias ở Nam Việt Nam trên cơ sở kết quả nghiên cứu đặc điểm chuyên hóa sinh khoáng của granitoid phức hệ Sa Huỳnh.

 

ABSTRACT

METALLOGENIC CHARACTERISTICS OF SA HUYNH SUITE GRANITOID:

A NEW EVIDENCE OF TIN AND RARE METALS POTENTIAL

OF TRIASSIC GRANITOID IN SOUTH VIETNAM

Mai Kim Vinh, Duong Van Cau, Nguyen Cong Cau

South Vietnam Geological Mapping Division

 

Recently, detail studies on petrology and metallogeny have indicated potentials of tin and rare metals in the Triassic granitoid. Nevertheless, the evidences of this topic are limited.

The paper provides new data in term of tin and rare metals potentials of the Triassic granitoid in South Vietnam on the base of metallogenic characteristic studies on Sa Huynh suite granitoid.