LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn 22/11/1975-22/11/2015