LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

MỘT VÀI KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN KHOÁNG HÓA VÀNG DƯỚI SÂU KHU VỰC NÚI BÀ TA - NÚI ĐĂNG CA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ

Liên hệ tham khảo
Nghiên cứu đánh giá khả năng phát triển khoáng hóa dưới sâu của các đới quặng nội sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000.

 

Phùng Thế Lễ, Dương Đức Chánh
Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam

Tóm tắt


Nghiên cứu đánh giá khả năng phát triển khoáng hóa dưới sâu của các đới quặng nội sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000. Để góp phần giải quyết yêu cầu nhiệm vụ này phương pháp địa vật lý mỏ đo sâu phân cực thiết bị lưỡng cực trục liên tục đều được sử dụng rất có hiệu quả ở giai đoạn đầu với mục đích xác định qui mô phân bố, yếu tố thế nằm của phần ẩn sâu các thân quặng, đới khoáng hoá phục vụ mục đích chọn đặt, thiết kế các lỗ khoan tìm kiếm. Bài báo này giới thiệu một vài kết quả bước đầu của việc ứng dụng phương pháp địa vật lý mỏ nghiên cứu sâu nói trên để khảo sát trên biểu hiện khoáng sản vàng Núi Bà Ta - Đăng Ca thuộc tỉnh Bình Thuận.

 

ABSTRACT

PRELIMINARY STUDY RESULTS ON INVESTIGATION OF GOLD MINERALIZATION AT DEPTH IN BA TA-DANG CA MOUNTAIN

BY GEOPHYSIC METHOD

                                                                   Phung The Le, Duong Duc Chanh

South Vietnam Geological Mapping Division

 

The assessment of endogenic ore zone occurrence possibility at depth is one of important tasks in geological mapping and mineral resources investigation at scale 1/50,000. In order to contribute in resolving such tasks the dipole-dipole module of electrical tomography method is proposed. This method was effectively used in the first stage to determine distribution scale, attitude elements of hide ore bodies and mineralization zone for designing exploration drilling work. The paper introduced preliminary results of mining geophysical method application in investigation of gold occurrence in Ba Ta - Dang Ca Mountain, Binh Thuan Province.