LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

CÁC SỐ LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ KHÓANG HÓA URANI VÙNG CHƯ MOM RAY

Liên hệ tham khảo
Trong quá trình đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản nhóm tờ Kon Tum tỷ lệ 1/50.000, tập thể tác giả Đề án Kon Tum (2003) đã phát hiện vùng Chư Mom Ray có triển vọng về khóang hóa urani.

THÂN ĐỨC DUYỆN, NGUYỄN NĂNG THÀNH

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

Tóm tắt
Trong quá trình đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản nhóm tờ Kon Tum tỷ lệ 1/50.000, tập thể tác giả Đề án Kon Tum (2003) đã phát hiện vùng Chư Mom Ray có triển vọng về khóang hóa urani. Trong vùng đã phát hiện 3 đới khoáng hóa urani: đới khoáng hóa Trung tâm Chư Mom Ray, Tây Chư Mom Ray và Đông Chư Mom Ray. Các đới khóang hóa có chiều rộng 0,5 ÷ 1,0 km; kéo dài 1,0 ÷ 3,7 km theo phương á kinh tuyến.
Khóang hóa urani tập trung trong đới đá bị cà nát của các đá phun trào thành phần felsic thuộc hệ tầng Măng Yang. Các đới đá cà nát nêu trên phân bố dọc theo các đứt gãy phương á kinh tuyến, đông bắc-tây nam và tây bắc-đông nam.
Đới khoáng hóa Trung tâm Chư Mom Ray có triển vọng hơn cả do phân bố tại nơi giao nhau của 3 hệ thống đứt gãy nêu trên. Trong đới đã phát hiện 3 thân quặng urani có chiều dày 0,5 ÷ 4,5m, chiều dài 150 ÷ 200m.
Tổ hợp khóang vật trong quặng: magnetit, pyrit, sphalerit (galena, chalcopyrit), ilmenit, psilomelan, uraninit. Hàm lượng U trung bình trong các thân quặng từ 0,071 đến 0,1128%. Tài nguyên dự báo cấp P2 cho 3 thân quặng là: 161 tấn urani.

Vùng Chư Mom Ray thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Năm 2003, trong quá trình đo vẽ địa chất và điều tra khóang sản nhóm tờ Kon Tum tỷ lệ 1/50.000, tập thể tác giả Đề án Kon Tum (thuộc Đoàn Địa chất III, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam) đã phát hiện các đới hoáng hóa urani vùng Chư Mom Ray.
Do các số liệu phân tích mẫu hiện chưa đầy đủ nên những nội dung được trình bày trong bài báo này mới chỉ là những số liệu bước đầu về khóang hóa urani trong vùng Chư Mom Ray. Dưới đây là những nét khái quát về cấu trúc địa chất và đặc điểm các đới khóang hóa urani trong vùng Chư Mom Ray.

ABSTRACT

PRELIMINARY DATA ON URANIUM MINERALIZATION

IN CHU MOM RAY REGION

Than Duc Duyen, Nguyen Nang Thanh

 South Vietnam Geological Mapping Division

 

On the base of geological mapping of Kon Tum sheet series, the authors found out that Chu Mom Ray region has uranium mineral resource potential. There are 3 uranium mineralization zones in the region: central, western and eastern Chu Mom Ray zones. The mineralization zones are 0.5-1 km wide, 1-3.7 km long, sub-longitude striking.

The uranium mineralization is located in damaged zone of felsic volcanic rocks of Mang yang Formation. The damaged zones are distributed along sub-longitude, NE-SW and NW-SE striking faults.

The central Chu Mom Ray mineralization zone is the most prospective due to locating in the intercept of the above mentioned 3 faults. In the zone there develop 3 ore bodies, 0.5-4.5 m thick and 150-200 m long.

Ore mineral assemblages: magnetite, pyrite, sphalerite (galena, chalcopyrite), ilmenite, psilomelane, uraninite. The average content of U varies from 0.071 to 0.1128%. The prognosticated resource P2 grade is 161 tons of ore uranium.