LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

NHẬN DIỆN, PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐỊA CHẤT CHỨA DẦU DẠNG ÁM TIÊU (REEF) DỰA TRÊN TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT, ĐỊA VẬT LÝ

Liên hệ tham khảo
Các bể chứa dạng ám tiêu (reef) ở Việt Nam cũng như trên thế giới khá hiếm hoi nên việc khảo sát nghiên cứu còn nhiều hạn chế do thông tin và dữ liệu chưa đầy đủ.

 

Nguyễn Tuấn Anh,
Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Công Khắc
Xí nghiệp Địa vật lý, Vietsovpetro

Tóm tắt


Các bể chứa dạng ám tiêu (reef) ở Việt Nam cũng như trên thế giới khá hiếm hoi nên việc khảo sát nghiên cứu còn nhiều hạn chế do thông tin và dữ liệu chưa đầy đủ. Các đới ám tiêu thường có độ rỗng, độ thấm rất cao, là bể chứa cho dòng sản lượng lớn. Bài viết này nghiên cứu chi tiết một thành hệ ám tiêu chứa dầu dựa trên tài liệu địa chất, địa vật lý.

 

ABTRACT

RECOGNITION AND FIDING OUT OF REEF RESERVOIR BASED

ON GEOLOGICAL AND GEOPHISICAL DATA

Nguyen Tuan Anh,

Nguyen Van Huan, Nguyen Cong Khac

                                                                                                         Vietsovpetro

The reef basin is very rare in Viet Nam as well as over the world so that data and studies on it are limited. The reef zone has commonly high permeability and porosity giving large productive zone. This paper deals with detailed study on reef reservoir on the base of geological and geophysical data.