LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo áo địa chất kết quả công tác thăm dò tỉ mỉ mỏ sét Long Bình - Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh 1977-1980 (Trữ lượng tính đến 31/3/1980)

Liên hệ tham khảo
Vũ Quang Me

Báo áo địa chất kết quả công tác thăm dò tỉ mỉ mỏ sét Long Bình - Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh 1977-1980 (Trữ lượng tính đến 31/3/1980)


Tác giả: Vũ Quang Me
Năm: 1980
Ký hiệu lưu trữ: Đs-135