LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo đo vẽ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Hà Tiên - Phú Quốc tỉ lệ 1 : 50.000

Liên hệ tham khảo

Báo cáo đo vẽ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Hà Tiên - Phú Quốc tỉ lệ 1 : 50.000


Năm: 1998
Tác giả: Trương Công Đượng
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-244