LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và điều tra khoáng sản nhóm tờ Bắc Đà Lạt - 1/50.000

Liên hệ tham khảo

Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và điều tra khoáng sản nhóm tờ Bắc Đà Lạt - 1/50.000


Năm: 2005
Tác giả: Nguyễn quang Lộc
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-289