LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và điều tra khoáng sản nhóm tờ KrongPa - 1/50.000

Liên hệ tham khảo

Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và điều tra khoáng sản nhóm tờ KrongPa - 1/50.000


Năm: 2009
Tác giả: Trần Ngọc Khai
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-293