LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo áo địa chất kết quả thăm dò sơ bộ mỏ kaoline Chánh Lưu - Bến Cát - Sông Bé (Trữ lượng tính đến ngày 31/12/1979)

Liên hệ tham khảo
Nguyễn Huy Đểnh

Báo áo địa chất kết quả thăm dò sơ bộ mỏ kaoline Chánh Lưu - Bến Cát - Sông Bé (Trữ lượng tính đến ngày 31/12/1979)


Tác giả: Nguyễn Huy Đểnh
Năm: 1982
Ký hiệu lưu trữ: Đs-142