LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo đo vẽ Bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Dăk Tô tỉ lệ 1 : 50.000

Liên hệ tham khảo

Báo cáo đo vẽ Bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Dăk Tô tỉ lệ 1 : 50.000


Năm: 1998
Tác giả: Nguyễn Quang Lộc
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-246