LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Hàm Tõn - Cụn Đảo 1/50.000

Liên hệ tham khảo

Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Hàm Tõn - Cụn Đảo 1/50.000


Năm: 2001
Tác giả: Nguyễn Văn Cường
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-284