LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo áo địa chất kết quả tìm kiếm mỏ sét Lương Sơn - Thuận Hải

Liên hệ tham khảo
Lê Quang Đạo

Báo áo địa chất kết quả tìm kiếm mỏ sét Lương Sơn - Thuận Hải


Tác giả: Lê Quang Đạo
Năm: 1980
Ký hiệu lưu trữ: Đs-129