LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Phan Thiết 1/50.000

Liên hệ tham khảo

Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Phan Thiết 1/50.000


Năm: 2008
Tác giả: Hoàng Phương
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-281