LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Trà My - Tăc Pỏ 1/50.000

Liên hệ tham khảo

Báo cáo đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Trà My - Tăc Pỏ 1/50.000


Năm: 2004
Tác giả: Thỏi Quang
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-288