LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo đo vẽ lập Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Phù Mỹ tỉ lệ 1 : 50.000

Liên hệ tham khảo

Báo cáo đo vẽ lập Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Phù Mỹ tỉ lệ 1 : 50.000


Năm: 2001
Tác giả: Nguyễn Sơn
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-267